top of page

Acerca de

Anfastebo

Naturreservatet Anfastebo

Naturreservatet Anfastebo bildades 1977 för:

”Att bevara och vårda området på grund av dess värde, för det rörliga friluftslivet. Det planerade reservatsområdet är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv. Området bör därför bevaras och vårdas med hänsyn därtill.”

Anfastebo reservatsbildandet, Länsstyrelsens beslut 1977-04-18. (PDF)

 

Länsstyrelsens uppgifter om Naturreservatet Anfastebo (Extern länk) 

 

Är det slutavverkat i Anfastebo?
 

Öppet brev till berörda myndigheter

Öppet brev till Miljö- och energidepartementet, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Ale kommun, Västkuststiftelsen, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen.

 

Naturreservatet Anfastebo bildades 1977, men bara på papperet.

Syftet med reservatsbildandet är enligt beslut:

”Det planerade reservatsområdet är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv. Området bör därför bevaras och vårdas med hänsyn därtill.”

 

1977 beslutades att förvaltaren ”Stiftelsen västsvenska fritidsområden” numera Västkuststiftelsen skulle verkställa följande punkter:

1 Syftet med vården och förvaltningen är att vårda och bevara ett naturskönt område av värde för friluftslivet.

2 Förvaltare är Stiftelsen västsvenska fritidsområden.

3 Förvaltaren skall snarast upprätta skötselplan. I avvaktan härpå gäller följande:

a) Parkeringsplats anläggs enligt markering på reservatskartan;

b) i samråd med markägaren röjs och märks ut strövstig

c) igenväxning av öppen mark förhindras med hjälp av röjningar etc;

d) lövskogskaraktären förstärks och barrträd röjs bort inom reservatet.

4 Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med av statens naturvårdsverk utfärdade anvisningar.

5 Samråd skall vid förvaltningen fortlöpande äga rum med länsstyrelsen och markägaren,

Länsstyrelsen kan, med stöd av 12 § naturvårdslagen, i särskilda fall medge undantag från

reservatsbestämmelserna.

År 2016:

Ingen skötselplan har upprättats!

Ingen parkeringsplats har anlagds!

Ingen strövstig har märkts ut!

Lövskogskaraktären har inte förstärkts! Barrträd (gran) har planterats i stället för att röjas bort!

Utmärkning av reservatet har inte skett! 

Samråd har nyligen skett mellan länsstyrelsen och markägaren, då Länsstyrelsen tillät markägaren att kalavverka 5,8 ha vacker blandskog med inslag av hassel, björk och ek!

 

Vem tar ansvar för att förvaltningen av naturreservatet sker enligt fattade beslut?

 

Det duger inte att påstå att Västkuststiftelsen har ansvaret. Någon måste se till så att Västkuststiftelsen tar sitt ansvar och sköter sina åliggande. (De kanske behöver hjälp?)

2013-06-18 tog Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) initiativ till ett möte angående Naturreservatet Anfastebo.

Närvarande: Lars Sjögren, förvaltningsfunktionen, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Helena Bager, Områdesskyddsfunktionen, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Göran Fransson, kommunekolog, Ale. Lars Strandberg, kanslichef naturvårdsförvaltningen, Västkuststiftelsen. Leif Danielson, styrelseledamot SNF Länsförbundet Norra Älvsborg. Bruno Nordenborg, ordförande, Alefjälls naturskyddsförening. Roy Jansson, styrelseledamot, Alefjälls naturskyddsförening. Stefan Sandberg, styrelsesuppleant, Alefjälls naturskyddsförening.

På mötet utlovades bl.a. att en parkeringsplats skulle anläggas. Inget har hänt trots att ANF förmedlade en kontaktat till ett företag som gärna åtog sig att anlägga parkeringsplatsen.

Det är mycket anmärkningsvärt att inte reservatet förvaltas enligt beslutet eftersom det inte handlar om pengar. Vid reservatsbildandet fick den dåvarande markägaren ersättning för det intrång och de villkor som gäller enligt beslutet.

ANF önskar veta vilka av brevets mottagare som kommer göra något för att övervaka eller verkställa reservatsbeslutet. Det skulle även vara intressant att veta vilka som inte är intresserade av att medverka till att reservatet sköts enligt reservatsanvisningarna.

 

ANF föreslår att naturreservatet Anfastebo beläggs med ett omedelbart och totalt avverkningsförbud i avvaktan på att en skötselplan upprättats!

Brevet i originalutförande. (PDF)

Insändare i Alekuriren (PDF)

Den skandalösa förstörelsen av ett naturreservat i Ale behöver verkligen lyftas fram i media.

Reportage i Alekuriren (PDF)

Det har gått 40 år sedan naturreservatet Anfastebo bildades i skogsområdet Alefjäll – men trots det

finns det fortfarande inga skyltar eller någon parkeringsplats.

Ledare i Alekuríren (PDF)

Anfastebo riskerar att bli ett av Sveriges mest omtalade naturreservat av helt fel orsak. Att platsen aldrig blev vad regeringens förlängda arm, Länsstyrelsen, beslutade.

Insändare i GP debatt (PDF)

Naturreservatet Anfastebo i Ale kommun finns bara på kartan. Trots att det bildades för 40 år sedan. Det saknas än i dag allt som reservatsbeslutet föreskriver.

 

Varför förvaltar inte Sverige sina naturreservat? (PDF)

I Ale kommun finns ett naturreservat som heter Anfastebo, men ingen besöker det eftersom reservatet bara finns på kartan.

Hur lång tid får en myndighet förhala ett fattat beslut? (PDF)

För 40 år sedan bildades Anfastebo Naturreservat i Ale Kommun. Men inga av de beslut som fattades då har genomförts.

Påminnelse (PDF)

Nu är det väl bli på tiden att agera. För drygt 40 år sedan bildades Naturreservatet Anfastebo (1977-04-18). Inget av de beslut som då fattades har verkställts.

Minnesanteckningar/protokoll från möte med LSt m.fl. 2013-06-18. (PDF)

 

Svarsbrev från LSt på föreningens skrivelse. (PDF)

En bildbetraktelse av Naturreservatet Anfastebo med kommentarer som kan ge en inblick i vilka värden och intressen som står på spel.

Se bildbetraktelsen av Naturreservatet Anfastebo (PDF)

 


 

Bildbetraktelse av naturreservatet Anfastebo 

bottom of page