top of page
IMG_6311_edited.jpg

400 KV-LEDNING PLANERAS ATT DRAS GENOM ALE

kraftledningar3.png

En ny 400 kV-ledning planeras att dras genom Ale

Det finns planer på omfattande utbyggnad av vindkraftsproduktion i Dalsland, Bohuslän och Västergötland. För att kunna ta tillvara den kommande produktionsökningen så behöver stamnätet förstärkas söderut med ytterligare en 400 kV-ledning mellan stamnätsstationerna Skogssäter i Trollhättans kommun och Stenkullen i Lerums kommun.

Svenska Kraftnät bedriver nu ett utredningsarbete för att finna en lämplig ledningssträckning mellan stationerna Skogssäter och Stenkullen.

avskiljare_tjader.png

Knappt har Alefjälls Naturskyddsförening lyckats förankra vårt nej till vindkraftsetablering på Alefjäll hos politiker och allmänhet förrän risken för en 400kV-ledning dyker upp. Vem har intresse av att dra en kraftledning mellan Trollhättan och Gråbo? Är det för att kunna exportera elkraft från Norge, Dalsland och Bohuslän till Tyskland? Då är det inte ett riksintresse utan en ekonomisk fråga som bara gynnar dem som kan tjäna pengar på leveransen/affären. Alefjälls Naturskyddsförening kommer att arbeta emot det intrång som en 400kV-ledning skulle utgöra på vår boendemiljö! Vi klarar oss inte bara på kunskap och med kommunikation. Vi måste vara många. Hur många vi blir beror på dig!

avskiljare_tjader.png

Länk till Svenska Kraftnäts dokument "Samrådsunderlag för planerad 400 kV-ledning Skogssäter - Stenkullen".

las_dokument_orre-4.png
avskiljare_tjader.png

Svenska Kraftnäts framfart i Västsverige.

las_dokument_orre-4.png
avskiljare_tjader.png

Svenska Kraftnät har nyligen informerat

om avsmalnat utredningsområde.

Klicka på kartan för att se vilka områden som är avförda alternativ.

avskiljare_tjader.png
400kw-karta1o2.png

Alekuriren insändare "Ljuger Svenska Kraftnät?": Svenska Kraftnät (Svk) påstår att Sverige behöver förstärka det svenska stamnätet trots att vi har ett elöverskott. Är det värt att offra den svenska miljön för att kunna exportera el till Europa? Svk kan åtminstone minska åverkan genom att gräva ner ledningen.

Las_alekuriren-2.png
avskiljare_tjader.png

Alekuriren insändare "Klargörande om missuppfattning om möjlig teknik": Alefjälls Naturskyddsförening, ifrågasätter i Alekuriren vecka 8 Svenska kraftnäts omdöme gällande stamnätsutbyggnaden för el i Västra Götaland. Hans svepande argumentation riskerar dock att skapa en felaktig bild av möjligheter med annan teknik.

Las_alekuriren-2.png
avskiljare_tjader.png

Replik på Olof Klingvalls insändare ”Klargörande om missuppfattning om möjlig teknik” i Alekuriren vecka 11: Vem har missuppfattat vad? Olof Klingvall, pressekreterare, Svenska Kraftnät kallar min argumentation för svepande och felaktig när det gäller en likströmsledning mellan Skogssäter och Stenkullen skriver Bruno Nordenborg i en insändare i Alekuriren.

Las_alekuriren-2.png
avskiljare_tjader.png

Synpunkter på ”Samrådsunderlag för planerad 400 kV-ledning Skogssäter – Stenkullen”

Alefjälls Naturskyddsförening motsätter sig att en 400 kV växelströmsledning dras mellan Trollhättan och Gråbo.

Det intrång och lidande som en luftburen växelströmsledning skulle förorsaka för människor och miljö är inte försvarbar.

las_dokument_orre-4.png
avskiljare_tjader.png

En ny kraftledning på 400 kV är planerad att dras över Alefjäll.

Svensk Kraftnät inbjuder alla intresserade till utställning och samråd i Medborgarhuset, Alafors onsdagen den 6 februari kl 16:00-21:00. Presentationen av förslaget hålls kl 18:00.

Länk till Svenska Kraftnäts dokument "Samrådsunderlag för planerad 400 kV-ledning Skogssäter - Stenkullen".

las_dokument_orre-4.png
avskiljare_tjader.png

Ale kommuns yttrande om planerad 400 kV-ledning Skogssäter-Stenkullen/Svenska Kraftnät

las_dokument_orre-4.png
avskiljare_tjader.png

Lerum & Ale kommuns gemensamt yttrande angående Svenska Kraftsnäts planer att anlägga 400-kilovoltsledning mellan Skogssäter och Stenkullen.

las_dokument_orre-4.png
avskiljare_tjader.png

Naturskyddsföreningarna i Ale, Kungälv, Lerum, Stenungssund och Trollhättan samt Naturskyddsföreningens länsförbund i Bohuslän och Norra Älvsborgs gemensamma synpunkter på samrådsunderlag för planerad 400 kV-ledning mellan stationerna Skogssäter och Stenkullen, dnr 2012/1165.

las_dokument_orre-4.png
avskiljare_tjader.png

Synpunkter på kraftledning Skogssäter-Stenkullen 2013-03-21,Thomas Grönlund

Jag har som privatperson tagit del av Svenska Kraftnäts inbjudan till samråd om planerad elförbindelse mellan stationerna Skogssäter och Stenkullen, dnr 2012/1165, dels genom att ha läst er rapport Samrådsunderlag för planerad 400 kV-ledning Skogssäter-Stenkullen, dels genom att närvara på ert samrådsmöte om frågan i Alafors den 6 februari 2013. 

las_dokument_orre-4.png
avskiljare_tjader.png

Reportage och ledaren i Alekuriren nr 6, vecka 7 - 2014

Ledaren: Svenska Kraftnät informerade i onsdags berörda alebor om vilka alternativ som utreds för en ny 400 kV-ledning mellan Skogssäter i Trollhättan och Stenkullen i söder. Det blir enligt det alternativ som känns som huvudförslaget ledningsgata på ca 90 meter som går genom fem kommuner, däribland Ale och Lilla Edet.

Reportaget: Oro och frustration. Protesterna är starka mot den nya kraftledning som planeras mellan Trollhättan och Stenkullen och som i så fall kommer att skära genom Ale kommun. – Det är en tuff situation, säger Tommy Carlsson, ordförande i den aktions-grupp som har bildats i Ale.

Las_alekuriren-2.png
avskiljare_tjader.png

Många tycker till om kraftledning


Det var fullsatt på samrådsmötet om den planerade kraftledningsgatan mellan Stenkullen och Skogsäter.


– Roligt att så många var intresserade av att träffa oss, vi fick en hel del synpunkter och frågor, säger Olof Klingvall, pressekreterare på Svenska Kraftnät.

las_mer_lerumstidningen_4.png
avskiljare_tjader.png

Lerums Tidning

”Om den nya kraftledningsgatan”

 

Ljuger Svenska Kraftnät om 400 kV-ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen?

las_mer_lerumstidningen_4.png
avskiljare_tjader.png

GP Debatt, 9 februari 2014 - ”Senaste miljövänliga tekniken

Nya kraftledningar på land förutsätter att man använder den senaste och miljövänligaste tekniken, markförlagda högspänningskablar för likström, HVDC. Att bygga luftledningar är föråldrat och medför många problem. En av bränderna i Norge senaste tiden orsakades av gnistor från en felaktig luftledning. Nya luftledningar bör därför inte tillåtas.”

Det skriver Göran Sidén universitetslektor, elkraftteknik Högskolan Halmstad

Och Jonny Hylander professor, förnybar energi, Högskolan Halmstad

I sin debattartikel.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

Reportage i Alekuriren nr 12, vecka 13 - 2013

Med anledning av Svenska Kraftnäts planer på att bygga en ny kraftledning genom Ale kommun har en motståndsrörelse växt fram.

Boende och markägare från Grunne till Ryd agerar med enad front och protesterar högljutt.

- Om det överhuvudtaget ska bli aktuellt med någon ny ledning i Ale, så är det under jord, säger Nathalie Ohlsson, som ingår i arbetsgruppens styrelse.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

400 KV-LEDNING PLANERAS ATT DRAS GENOM ALE

Föreningen Rädda Svartedalens vildmark har lämnat synpunkter på Svenska Kraftnäts planer på en kraftledning mellan Skogssäter och Stenkullen.

Kåre Ström, ordförande, säger att det västra alternativet söder om vägen mellan Västerlanda kyrka och Ucklums kyrka är helt oacceptabelt. Det berör stora områden med mycket höga natur-  och friluftsvärden.

Ledningen skulle dessutom gå strax intill ett av regionens största och mest värdefulla fågelområden vid Västergård och Stendammen.

Det berör enligt Kåre Ström Natura 2000-område med bland annat häcknings- och spelplats för orre och tjäder. Det är ett av Svartedalens mest populära utflyktsmål.

Det västra ledningsalternativet är helt oförenligt, skriver Kåre Ström, med Natura 2000-skyddet i området och skulle innebära en betydande negativ påverkan på berörda rödlistade arter och deras livsmiljöer.

avskiljare_tjader.png

Reportage från Alekuriren

Reportage i Alekuriren nr 5, vecka 6 - 2013

Svenska Kraftnät har bjudit in till öppet hus och samråd för att presentera planerna på en ny elförbindelse.
Det handlar om en åtta mil lång elledning från Trollhättan till Stenkullen.


– Vi är angelägna om att få in allmänhetens synpunkter i ärendet, säger Erik Vallin, kommunikatör på Svenska Kraftnät.

las_mer_orre-2.png

Reportage i Alekuriren nr 6, vecka 7 - 2013

Ett stort intresse och samtidigt en viss oro. Så skulle man kunna sammanfatta onsdagens öppna hus och samrådsmöte i Medborgarhuset. Svenska Kraftnäts planer på en ny elledning genom Ale väcker en hel del frågeställningar hos berörda markägare.

las_mer_orre-2.png

Reportage i Alekuriren nr 12, vecka 13 - 2013

Med anledning av Svenska Kraftnäts planer på att bygga en ny kraftledning genom Ale kommun har en motståndsrörelse växt fram.

Boende och markägare från Grunne till Ryd agerar med enad front och protesterar högljutt.

- Om det överhuvudtaget ska bli aktuellt med någon ny ledning i Ale, så är det under jord, säger Nathalie Ohlsson, som ingår i arbetsgruppens styrelse.

las_mer_orre-2.png

Insändare i Alekuriren nr 11, vecka 12 - 2013

Insändare av Jan A. Pressfeldt (AD) och Tyrone Hansson (S), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande respektive vice ordförande om att "Arbetsutskottet beslöt enhälligt föreslå Samhälls-byggnadsnämnden att helt avvisa alla tankar på nya kraftledningsgator genom Ale kommun"

 

samt Alefjälls Naturskyddsförenings insändare i samma ämne.

las_mer_orre-2.png
Varningslinje_skylt.png
anf_pil_upp2.png
Top
bottom of page