top of page
IMG_6311_edited.jpg

NATUREN I ALEFJÄLL

Alefjäll ligger i Ale kommun, ett område där naturljuden härskar. Det är ca 30 minuters bilresa från centrala Göteborg till Alefjäll. Det går också bra att åka buss till hållplats Sandsjödal vid stormossen. Välkommen till Alefjäll, ett milsvitt område med varierande naturtyp, fina strövområden och en spännande kulturhistoria.

Se gärna också på vårt bildspel med vackra bilder från Alefjäll >>>

BILDER FRÅN STORMOSSEN

Upptäck Stormossen med omnejd i Alefjäll och utnyttja kraftledningsgatans ljusa sida Stormossen ligger i Ale kommun, 5 km öster om Ale torg i ett område där naturljuden härskar.

Det är ca 30 minuters bilresa fån centrala Göteborg till Stormossen. Det går också bra att åka buss till hållplats Sandsjödal vid mossens södra del.

Välkommen att upptäcka Stormossen, en naturpärla inramad med blandskog och kulturhistoria.

Vi önskar dig trevliga upplevelser och goda minnen från upptäcktsfärden.

se_hela_bildspelet.png
601.png

REMISSVAR PÅ RIKSINTRESSEN FÖR FRILUFTSL

Remissvar angående översyn och revidering av riksintresseområden för

friluftslivet i Västra Götalands län.

Alefjälls Naturskyddsförening föreslår Alefjäll som nytt område av riksintresse för friluftslivet i Västra Götalands län. Alefjäll är beläget mellan Vättlefjäll och Risveden.

lank-till-dokument (1).png

ALE KOMMUNS MISSBRUK AV EN LANDSKAPSARKITEKTS MATERIAL

Bildspel gjord av Ann Andersson, landskapsarkitekt på Rådhuset Arkitekt AB (Samhällsplanering & miljö) i Uddevalla. Arbetsgruppen har lagt in sina synpunkter i bildspelet.

las_dokument_orre-4.png

EN UTFLYKT TILL STOREKÄRR OCH LILLEKÄRR 24 OKTOBER 2011 

En utflykt till Storekärr och Lillekärr måndag 24 oktober 2011 (omr. E i Ale kommuns vindbruksplan)

Tog cykeln från Burhultsvägen vid Kollanda in mot vildmarken vid Storekärr. En skogsväg som är avstängd för allmän biltrafik gör att man slipper vara rädd för att möta bilar och kan ägna mig åt att lyssna på fåglarna i stället. Cyklar ca: 2 km genom omväxlande barrskog med inslag av björk och asp. Genom några våtmarker som doftar friskt i höstluften och upp över små bergskullar så kommer jag fram till Storekärr. En liten skogssjö omgiven av bara skog, några berghällar och vassruggar.

las_dokument_orre-4.png

DJUREN INPÅ KNUTEN

Djurens värld är fantastisk och den förmån vi får uppleva som bor i ett glesbefolkat område. Vi har ju möjligheten att få uppleva ljurlivet på nära håll. En förmån som vi inte vill bli av med. Titta gärna på bifogade bildspel om "Djuren inpå knuten".

 

se_hela_bildspelet (1).png

ALE KOMMUNS NATURVÅRDSPROGRAM

Naturvårdsprogrammet har upprättats och utformats av Jonas Stenström, Naturcentrum och kommunekolog Göran Fransson. Arbetet har gjorts i samråd med översiktsplaneansvarig Ann-Marie Carlsson och miljöplanerare Karin Blechingberg.

Programmet är framtaget med Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård som fördelas av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Detta naturvårdsprogram skall vara vägledande för Ale kommuns arbete med att uppfylla riksdagens beslutade miljömål och kommunens miljöpolicy.

las_dokument_orre-4.png

E-POSTBREV TILL GÖRAN FRANSSON, KOMMUNEKOLOG

E-postbrevet skickat 30 augusti 2011 till Göran Fransson, kommunekolog.

E-postbrevet skickat 30 augusti 2011 till Göran Fransson, kommunekolog.

”I Ale kommun finns en stor variation av fina naturområden, från landskapet vid Göta älv i väster till de stora barrskogsområdena i öster och med det småbrutna odlingslandskapet där emellan.

För att lättare kunna komma ut i kommunens naturområden håller vi för närvarande på med några olika projekt som dels syftar till att du ska hitta våra "pärlor", dels att ställa i ordning områden med skyltar, båtramper, stigar med mera.

I projektet "Natur- och kulturguide för Ale kommun" är ambitionen att beskriva ett drygt 20-tal av kommunens finaste besöksmål med kartor, bilder och information om hur man tar sig dit och vad man kan uppleva. Allt eftersom beskrivningarna av områdena blir klara kommer de att läggas ut under den här rubriken. Under 2011 kommer förhoppningsvis också en tryckt version av guiden att bli färdig.”

Arbetsgruppen ”Rädda Alefjäll” bidrar gärna med material till ”Natur- och kulturguide för Ale kommun” så att inte Alefjäll glöms bort.

Ta en titt på vår hemsida som är i vardande och kontakta oss gärna för ett samråd. www.alefjall.se

Med vänlig hälsning arbetsgruppen

/Bruno Nordenborg

Arbetsgruppen har fått svar från Göran Fransson 7 september 2011.

Han skriver bland annat att naturreservatet Anfastebo är ett naturreservat utan större naturvärden. Vi tycker att det är en besynnerlig inställning som kanske beror på en misskött förvaltning. I detta nu slutavverkas delar av naturreservatet med någons goda minne. Arbetsgruppen ber att få återkomma när vi har mera kunskap om handläggningen.

Arbetsgruppen ser fram mot ett samarbete med kommunekologen för att lyfta fram några andra av Alefjälls "pärlor".

Ett bidrag/förslag som arbetsgruppen lämnat är; Rished-Sansjödalsleden.

las_rapport-2.png

CITAT HÄMTADE FRÅN NATURVÅRDSVERKETS RAPPORT

Åtgärdsprogrammet för bevarande av arterna alkonblåvinge och klockgentiana (Maculinea alcon och Gentiana pneumonanthe) har på Naturvårdsverkets uppdrag upprättats av Thomas Appelqvist och Ola Bengtsson, Pro Natura.

Programmet presenterar Naturvårdsverkets syn på vilka åtgärder som behöver genomföras för arterna.

Åtgärdsprogrammet innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av åtgärder som behövs för att förbättra arternas bevarandestatus i Sverige under 2007-2011.

las_dokument_orre-4.png

NATURVÅRDSVERKETS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ALKONBLÅVINGE OCH KLOCKGENTIANA

Naturvårdsverket har i flera sammanhang, bl.a. i ”Aktionsplan för biologisk mångfald” (1995) framhållit vikten av att utarbeta och genomföra åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper.

 

Åtgärdsprogrammen och deras

genomförande är nu ett av flera verktyg för att nå det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv (prop 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag) och samtliga sex ekosystemrelaterade miljömål (prop. 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier).

Miljömålet slår bland annat fast att antalet hotade arter ska minska med 30% till 2015 jämfört med år 2000. Dessutom ska förlusten av biologisk mångfald vara hejdad till år 2010. Den sistnämnda målsättningen lades också fast vid EU-toppmötet i Göteborg 2001 och världstoppmötet ”Rio+10” i Johannesburg 2002.

Åtgärdsprogrammet för bevarande av arterna alkonblåvinge och klockgentiana (Maculinea alcon och Gentiana pneumonanthe) har på Naturvårdsverkets uppdrag upprättats av Thomas Appelqvist och Ola Bengtsson, Pro

Natura. Programmet presenterar Naturvårdsverkets syn på vilka åtgärder som behöver genomföras för arterna.

las_dokument_orre-4.png

INFORMATION OM RÖDLISTADE KÄRLVÄXTER - KLOCKGENTIANA

Klockgentiana finns på den svenska rödlistan över hotade arter och är placerad i kategorin sårbar (VU). Den är även fridlyst. Arten har under de senaste årtiondena minskat betydligt i utbredning och antal växtplatser. För att försöka bryta den negativa utvecklingen har Naturvårdsverket låtit utarbeta ett åtgärdsprogram som har som mål att gynna arten.

las_dokument_orre-4.png

NATURRESERVAT I ALEFJÄLL

Symbol_naturreservat.png

ANFASTEBO

Skogsområde

Anfastebo ligger i Ale-Vättlefjällsområdet mellan Nödinge och Sjövik. Det är ett skogsområde med barr- och ekskog som har betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Anfastebo naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka blommor, gräva upp växter och bryta kvistar,

  • tälta eller ställa upp husvagn,

  • göra upp eld,

  • medföra okopplad hund,

  • parkera fordon annat än på den för allmänheten avsedda parkeringsplatsen,

  • framföra motordrivet fordon utom på den väg som leder fram till parkeringsplatsen

Fakta

Bildat: 1977
Areal: Cirka 120 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Så hittar du hit

Reservatet kan nås genom att ta av från vägen

mellan Nödinge och Kilanda.

Länk till Länsstyrelsens informationssida

med karta.

lank_hemsida.png
karta_anfastebo_naturreservat-liten.png
anf_pil_upp2.png
Symbol_naturreservat.png

RISHED

Tätortsnära strövområde

Öster om Alafors inramas det öppna jordbrukslandskapet av lövskogsklädda bryn och kullar. Söderut i landskapet har en mindre å skurit ner en djup ravin. De öppna betesmarkerna kring ån kallas Risheds ängar eller Anfrids dalar. Söderut övergår betesmarken i orörd och artrik lövskog, ofta kallad Ulvstorps lövskogar. Förekomster av en basisk bergart och skalgrus ger en rik flora.

I Risheds ängar kan du hitta växter som svinrot, darrgräs och gullviva.

I lövskogen finns en hel del gamla och grova askar, almar och lindar. Här finns också hålträd, torrakor, lågor och annan död ved. Här finns gullpudra, blåsippa och strutbräken.

Fågellivet är också rikt, med arter som t.ex. olika hackspettar, tofsvipa och tornfalk.

Risheds ängar har stor betydelse som närströvområde för Alafors.

Fakta

Bildat: 2006
Areal: Cirka 46 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Så hittar du hit

Rished ligger ca 2 km OSO om Alafors tätort.

Länk till Länsstyrelsens informationssida

med karta.

lank_hemsida.png
karta_rished_naturreservat_liten.png
Top
bottom of page