top of page
IMG_6311_edited.jpg

HISTORIK

EOLUS VIND AB - PLANER 2006

Lite historia där Du kan se hur Eolus Vind AB planer såg ut 2006 samt en sammanställning på avstånd till boende. Då fanns visioner att bygga ett vindkraftverk men Eolus drog tillbaka bygglovsansökan. Man kan även läsa om vilka boende som är för eller emot.

las_dokument_orre-4.png

NAMNINSAMLING 2006

Under 2006 gjordes en namninsamling med följande motivering:

Vi anser att placeringen av ett vindkraftverk vid Orremossen är ett oklokt val. Det är framför allt tystnaden i ett stort sett bullerfritt område som vi vill bevara. Området nyttjas för olika former av rekreation, som svamp- och bärplockning, ridning, jakt och vandring. Med tanke på närheten till Nödinge, Nol och Alafors där tystnad är en bristvara är det viktigt att värna om bullerfria zoner som flertalet kommuninvånare lätt kan nå.

las_dokument_orre-4.png

SKRIVELSE 2006-03-26, FRÅN ARBETSGRUPPEN SILENCE PLEASE

Beträffande ansökan om bygglov för vindkraftverk på fastigheten Starrkärr Hult 1:1

Inledningsvis vill vi understryka att vi inte är motståndare till vindkraftverk som energikälla, tvärt om. Men det är viktigt att placeringen av kraftverken görs på ett väl avvägt sätt så att inte olägenheter för närboende och miljövärden som är av allmänt intresse förstörs.

skrivelse_orre-3.png

SKRIVELSE 2006-04-20, FRÅN KLAS ANDERSSON MED FAMILJ

Till Ale kommun miljö och byggnämnden.

Hallå! Jag heter Klas Andersson och bor på gården Sannum 1:5-1:6 tillsammans med min fru och dotter, jag önskar yttra mig angående bygglovsansökan beträffande1 st vindkraftverk i skogen mellan Sannum och Sandsjön. Att ge tillstånd för detta jätteprojekt i ett av kommunens viltrikaste och natursköna område vore ett gigantiskt misstag. Jag är jaktledare för Sannums jaktlag som ansvarar för viltvården i det aktuella området för bygget och fasar för konsekvenserna av detta. Eolus representanter bekräftade på mötet i Nol den 19/4 att ett vidkraftverk påverkar det omkring liggande fågellivet på så vis att häcknings platser flyttas. Detta vore djupt tragiskt då orremossen verkligen gör skäl för namnet, här finns ett fantastiskt fågelliv och häckningsplats för bla, tjäder, orre, fiskljuse och ormvråk.

skrivelse_orre-3.png

SKRIVELSE 2006-04-29, FRÅN CARINA & GLENN JOHANSSON

Protest mot byggnation av vindkraftverk på Starrkärr Hult 1:11

Punkt 1 berör skyddszon kring detta verk. I Rekommendationer bl.a. från Boverkets allmänna råd 1995:1 etablering av vindkraftverk på land (s 37) framgår det bl.a. följande bedömning av säkerhetsavstånd kring ett vindkraftverk bör bl.a. grundas på om människor oskyddat och ofta vistas på platsen. Detta beror på islossning från vingarna. Eolus bekräftar i sitt informationsmöte att detta förekommer. Vidare anger Boverket att ett säkerhetsavstånd bör vara minst verkets totala höjd (s 40) i detta fall ca 100 m.

På denna plats som bygglovet avser finns en samfällighetsväg inom 50 meter.

På denna väg passerar dagligen ridekipage bl.a. ridskoleverksamhet.

skrivelse_orre-3.png

SKRIVELSE 2006-05-03, FRÅN CARINA CEDERHOLM

Hej mitt namn är Carina Cederholm jag är sambo med Markku Räisänen och vi har två barn samt ett antal djur. Vi bor i villa på Ale Sannum 4:13. Jag önskar att yttra mig om bygglovs ansökan beträffande vindkraftverk i skogen mellan Sannum och Sandsjön.

Vi har bott här i 10 år och stortrivs. Älskar naturen och vad den ger, fågelsång, djuren och tystnaden. Vi har medvetet valt att flytta hit, långt upp i skogen från samhället för lugnet, friden och friheten, och för att kunna ha våra djur. I vår flock av djur ingår bla, 2 hästar. hästar är av naturen flykt djur. Dom reagerar starkt om dom blir rädda/skrämda genom att i värsta fall skena i väg med ryttaren på ryggen vilket kan sluta i olycka. Med det planerade bygget av vindkraftverket kommer det bli uteslutet för oss att fortsättningsvis rida på en av våra finaste och bästa ridstigar då den ger möjlighet att grena av på ett antal mindre stigar samt möjlighet till härliga långritter. Det planerade vindkraftsverket kommer att stå ca 50 m från stigen med sina enorma roterande vingblad och svischande ljud. Jag anser då att det ej längre är lämpligt att fortsättningsvis ta sig fram i skog och mark den vägen till häst, då risken för att hästen blir ordentligt skrämd är stor och kan medföra att både ryttare och häst skadas.

skrivelse_orre-3.png

SKRIVELSE 2006-05-03, FRÅN PIERRE & ANNELI KARLSSON

Angående ansökan från Eolus Vind AB, Vårgårda, om bygglov för vindkraftverk på fastigheten Starrkärr Hult 1:11

Vi är boende på fastigheten Älmhult 1:7, ca 1200 m från den tänkta placeringen av vindkraftverket.

Vi överklagar ovanstående ansökan av följande skäl;

Det artificiella buller som ett vindkraftverk skapar.  

Som så många andra har vi valt att bosätta oss i området eftersom vi starkt värdesätter den orörda naturen, lugnet och inte minst tystnaden. En bristvara i dagens samhälle.

Efter flera års boende i Nödinge, Börsagården, har vi kunskap om hur ljudnivåerna upplevs i ett tätbebyggt område med alla artificiella ljud. Det är stressande.

skrivelse_orre-3.png

SKRIVELSE 2006-05-07, FRÅN BIRGITTA & SVEN EDLUND

Protest mot byggnation av vindkraftverk på Starrkärr Hult 1:11

Vi vill härmed, å det kraftigaste, protestera mot att anlägga vindkraftverk på Sandsjöås.

Att anlägga vindkraftverk i en av Ale’s tystaste miljö är ett svek mot alla de människor som valt att bosätta sig i skogen med allt lugn och ro det för med sig.

Ale kommun har alltid marknadsfört sig som den kommunen som sätter människan och naturen i främsta ledet och har därmed kunnat locka både utsocknes och infödda till att bosätta sig alt. stanna kvar i kommunen. Har kommunen övergett ovanstående inställning och som så många andra låta sig styras av penningbörsen?

skrivelse_orre-3.png

SKRIVELSE 2006-05-07, FRÅN MAIJA-LIISA HUTTUNEN,  LENA HUTTUNEN & LEIF SVENSSON

Hej. Mitt namn är Lena Huttunen och jag är sambo med Leif Svensson. Vi bor i fastighet Rösbacka 1:13. Även min mor Maija-Liisa Huttunen, som bor i fastighet Rösbacka 1:7 och är granne med oss är med på denna skrivelse. Min mor och far köpte sin fastighet här i Damma år 1978, och haft det som sitt lantställe sedan dess. Efter 1992 blev de permanent boende här, eftersom jag och min sambo Leif byggde vårt hus här då. Vi har alltså bott här i många år och stortrivs med det rika djur - naturlivet och tystnaden, stillheten och lugnet som finns här. Det är en fröjd att få komma hem och känna att stressen bara "rinner av en" efter en hektisk dag på jobbet.

skrivelse_orre-3.png

SKRIVELSE 2006-05-08, FRÅN KURT & LENA JANNESSON

Yttrande angående vindkraftverk Starrkärr hult 1:11

Vi vill börja med att vi är positiva till vindkraft som energikälla, dock om det placeras på rätt ställe. Vi tycker dock inte att detta vindkraftverk är placerat rätt, eftersom det ljudmässigt inte finns något annat störande i närheten som kan eliminera vindkraftverkets ljud.

skrivelse_orre-3.png

ARBETSGRUPPEN RÄDDA ALEFJÄLL FÖRBEREDER FÖR BILDANDET AV "ALEFJÄLLS NATURSKYDDSFÖRENING"

1 februari 2012 bildade vi en förening! Läs informationsbladet som delades ut. ​”Inbjudan till föreningsstart i Starrkärrs bygdegård.”

las_infobladet-3.png

ARBETSGRUPPEN SOM VERKAR FÖR ATT RÄDDA ALEFJÄLL BESTOD AV:

Bruno & Ing-Marie Nordenborg, Uspastorp

Carina Cederholm, Sandsjödal

Daniel Ferdinand, Dammarna

Flemming & Gun Olesen, Ulvstorp

Glenn Johansson, Sannum

Göran Grolander, Sannum

Klas Andersson, Sannum

Malin & Mikael Lilja, Sandsjödal

Per Dyfvermark, Djupevik

Tore Johansson, Sannum

Ulf Zackrisson, Sannum

KARTA SOM BESKRIVER MARKÄGARNA OCH DERAS MARKYTA

En kartläggning av åsikter i förhållande till markinnehav. Möjlig placering av vindkraftverk är också utmarkerad på kartan. Den visar också farligt och bullerstört område.

Klicka på kartan för att se den i sin helhet.

Kartan är uppdaterad 19 oktober 2011.

markagarkarta-2.png

KARTLÄGGNING AV ÅRETRUNTBOENDE/FOLKBOKFÖRDA SAMT SOMMARSTUGEÄGARES ÅSIKTER

Namnlistan ingår i en kartläggning av åretruntboende/folkbokförda samt sommarstugeägares åsikter beträffande etablering av vindkraftutvinning vid Stormossen, Ale kommun.

I Ale kommuns vindbruksplan kallas platsen för "Område C". Se kommunens hemsida.

Namnlistan uppdateras kontinuerligt tills vi fått in alla uppgifter. (Alla har naturligtvis möjlighet att ändra sig).

Vi har valt att begränsa upptagningsområdet med ca 2,5 km radie. (Så nära bor den presumtive markägaren till sin tänkta inkomstkälla).

Vi har även valt att med målsmäns medgivande notera minderåriga eftersom arrendetiden löper över en 35 års period. (Det kan ha betydelse vid framtida avstyckningar och försäljning mm.)

Hjälp till att rätta listan! Nya uppgifter, ändringar, frågor och synpunkter kan sändas till Bruno Nordenborg bi.nordenborg@telia.com eller lämnas / tfn 0303-74 51 41 / 0730-47 95 84

las_dokument_orre-4.png

BREV SÄNT TILL TRIVENTUS VIND I ALE INFÖR ORTSUTVECKLINGSMÖTET I STARRKÄRRS BYGDEGÅRD 26/10 2011

Arbetsgruppen som verkar för att inte Alefjäll skall exploateras för vindkraftsutvinning vill ha svar på

några frågor. Det borde även ligga i kommunens intresse att få veta vad vindkraftsindustrin har för planer i Ale. Det finns minst 6 obestridliga skäl till varför Alefjäll inte är lämpligt för vindkraftsexploatering.

Hur många skattekronor genererar möjligheten till etablering av nya bostadsmöjligheter i förhållande

till den begränsning som en vindkraftsexploatering av Alefjäll kan orsaka?

skrivelse_orre-3.png
anf_pil_upp2.png
Top
bottom of page