top of page
IMG_6311_edited.jpg
Top

NATURRESERVATET ANFASTEBO

Naturreservatet Anfastebo bildades 1977 för

”Att bevara och vårda området på grund av dess värde, för det rörliga friluftslivet. Det planerade reservatsområdet är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv. Området bör därför bevaras och vårdas med hänsyn därtill.”

Anfastebo reservatsbildandet, Länsstyrelsens beslut 1977-04-18.

las_dokument_orre_5-2.png

Länsstyrelsens uppgifter om Naturreservatet Anfastebo

lank_hemsida_2.png

ÄR DET SLUTAVVERKAT I ANFASTEBO?

image-4.png
Se-bildbetraktelsen.png

BILDBETRAKTELSE AV NATURRESERVATET ANFASTEBO.

En bildbetraktelse av Naturreservatet Anfastebo med kommentarer som kan ge en inblick i vilka värden och intressen som står på spel.

bilder-anfastebo.png

ÖPPET BREV TILL BERÖRDA MYNDIGHETER

Rädda Naturreservatet Anfastebo!

 

Öppet brev till Miljö- och energidepartementet, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Ale kommun, Västkuststiftelsen, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen.

 

 

Naturreservatet Anfastebo bildades 1977, men bara på papperet.

Syftet med reservatsbildandet är enligt beslut:

”Det planerade reservatsområdet är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv. Området bör därför bevaras och vårdas med hänsyn därtill.”

 

1977 beslutades att förvaltaren ”Stiftelsen västsvenska fritidsområden” numera Västkuststiftelsen skulle verkställa följande punkter:

1 Syftet med vården och förvaltningen är att vårda och bevara ett naturskönt område av värde för friluftslivet.

2 Förvaltare är Stiftelsen västsvenska fritidsområden.

3 Förvaltaren skall snarast upprätta skötselplan. I avvaktan härpå gäller följande:

a) Parkeringsplats anläggs enligt markering på reservatskartan;

b) i samråd med markägaren röjs och märks ut strövstig

c) igenväxning av öppen mark förhindras med hjälp av röjningar etc;

d) lövskogskaraktären förstärks och barrträd röjs bort inom reservatet.

4 Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med av statens naturvårdsverk utfärdade anvisningar.

5 Samråd skall vid förvaltningen fortlöpande äga rum med länsstyrelsen och markägaren,

Länsstyrelsen kan, med stöd av 12 § naturvårdslagen, i särskilda fall medge undantag från

reservatsbestämmelserna.

År 2016:

Ingen skötselplan har upprättats!

Ingen parkeringsplats har anlagds!

Ingen strövstig har märkts ut!

Lövskogskaraktären har inte förstärkts! Barrträd (gran) har planterats i stället för att röjas bort!

Utmärkning av reservatet har inte skett! 

Samråd har nyligen skett mellan länsstyrelsen och markägaren, då Länsstyrelsen tillät markägaren att kalavverka 5,8 ha vacker blandskog med inslag av hassel, björk och ek!

 

Vem tar ansvar för att förvaltningen av naturreservatet sker enligt fattade beslut?

 

Det duger inte att påstå att Västkuststiftelsen har ansvaret. Någon måste se till så att Västkuststiftelsen tar sitt ansvar och sköter sina åliggande. (De kanske behöver hjälp?)

2013-06-18 tog Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) initiativ till ett möte angående Naturreservatet Anfastebo.

Närvarande: Lars Sjögren, förvaltningsfunktionen, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Helena Bager, Områdesskyddsfunktionen, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Göran Fransson, kommunekolog, Ale. Lars Strandberg, kanslichef naturvårdsförvaltningen, Västkuststiftelsen. Leif Danielson, styrelseledamot SNF Länsförbundet Norra Älvsborg. Bruno Nordenborg, ordförande, Alefjälls naturskyddsförening. Roy Jansson, styrelseledamot, Alefjälls naturskyddsförening. Stefan Sandberg, styrelsesuppleant, Alefjälls naturskyddsförening.

På mötet utlovades bl.a. att en parkeringsplats skulle anläggas. Inget har hänt trots att ANF förmedlade en kontaktat till ett företag som gärna åtog sig att anlägga parkeringsplatsen.

Det är mycket anmärkningsvärt att inte reservatet förvaltas enligt beslutet eftersom det inte handlar om pengar. Vid reservatsbildandet fick den dåvarande markägaren ersättning för det intrång och de villkor som gäller enligt beslutet.

ANF önskar veta vilka av brevets mottagare som kommer göra något för att övervaka eller verkställa reservatsbeslutet. Det skulle även vara intressant att veta vilka som inte är intresserade av att medverka till att reservatet sköts enligt reservatsanvisningarna.

 

ANF föreslår att naturreservatet Anfastebo beläggs med ett omedelbart och totalt avverkningsförbud i avvaktan på att en skötselplan upprättats!

Brevet i originalutförande.

las_dokument_orre_5-2.png

Insändare i Alekuriren

Den skandalösa förstörelsen av ett naturreservat i Ale behöver verkligen lyftas fram i media.

las_insandaren-2.png

Reportage i Alekuriren

Det har gått 40 år sedan naturreservatet Anfastebo bildades i skogsområdet Alefjäll – men trots det

finns det fortfarande inga skyltar eller någon parkeringsplats.

las_mer_orre-2.png

Ledare i Alekuríren

Anfastebo riskerar att bli ett av Sveriges mest omtalade naturreservat av helt fel orsak. Att platsen aldrig blev vad regeringens förlängda arm, Länsstyrelsen, beslutade.

las_mer_orre-2.png

Insändare i GP debatt

Naturreservatet Anfastebo i Ale kommun finns bara på kartan. Trots att det bildades för 40 år sedan. Det saknas än i dag allt som reservatsbeslutet föreskriver.

las_mer_orre-2.png

Varför förvaltar inte Sverige sina naturreservat?

I Ale kommun finns ett naturreservat som heter Anfastebo, men ingen besöker det eftersom reservatet bara finns på kartan.

las_mer_orre-2.png

Hur lång tid får en myndighet förhala ett fattat beslut?

För 40 år sedan bildades Anfastebo Naturreservat i Ale Kommun. Men inga av de beslut som fattades då har genomförts.

las_mer_orre-2.png

Påminnelse

Nu är det väl bli på tiden att agera. För drygt 40 år sedan bildades Naturreservatet Anfastebo (1977-04-18). Inget av de beslut som då fattades har verkställts.

las_mer_orre-2.png

Minnesanteckningar/protokoll från möte med LSt m.fl. 2013-06-18.

las_dokument_orre_5-2.png

Svarsbrev från LSt på föreningens skrivelse.

las_dokument_orre_5-2.png

BILDSPEL FRÅN ANFASTEBO

Klicka-bilden-se-nasta.png

KARTOR

Fastighetskarta Anfastebo

lank_se_kartan-2.png

---

Anfastebo ekonomikarta

lank_se_kartan-2.png

---

Anfastebo Google, Karta

lank_se_kartan-2.png

---

Anfastebo, Google foto

lank_se_kartan-2.png

---

Anfastebo LSt karta

lank_se_kartan-2.png

---

Anmälan om avverkning_A75978-2010_4, Anfastebo 1

lank_se_kartan-2.png

---

Anmälan om avverkning_A75985-2010_4, Anfastebo 2

lank_se_kartan-2.png

---

Kartbild avverkning Anfastebo

lank_se_kartan-2.png

---

Strandskydd Anfastebo

lank_se_kartan-2.png

---

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Historik och minnesanteckningar

las_dokument_orre_5-2.png

---

Delgivningskvitto 2010–11675 avverkning Anfastebo naturreservat

las_dokument_orre_5-2.png

---

Möjligheter, naturreservatet Anfastebo

las_dokument_orre_5-2.png

---

Friluftsmålet skyddade områden som resurs för friluftslivet

las_dokument_orre_5-2.png

---

Naturen betyder mycket för hälsan. Alekuriren

las_dokument_orre_5-2.png

---

Skogsvårdslagen

las_dokument_orre_5-2.png

---

Anfastebo klipp ur Ale naturvårdsprogram

las_dokument_orre_5-2.png

---

Blandskog, forskningsrön

las_dokument_orre_5-2.png

---

Naturreservat – vanlig och stark skyddsform. Enligt Naturvårdsverket:

las_dokument_orre_5-2.png

---

Naturreservat är den mest effektiva och användbara skyddsformen för bevarande av större

naturområden. Enligt Wikipedia:

lank-till-dokument-3.png

---

Regeringen har beslutat att värdefull natur ska skyddas. Den vanligaste skyddsformen är

naturreservat". Enligt Västkuststiftelsens hemsida:

lank-till-dokument-3.png

---

Bildande och förvaltning av naturreservat HANDBOK

lank-till-dokument-3.png

---

avskiljare_tjader.png

Regeringen har i år utnämnt Herman Sundqvist till generaldirektör och chef för

Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har en mycket viktig uppgift i att förvalta våra skogar så att skogspolitikens

jämställda mål för miljö och produktion uppnås och skogens gröna guld tillvaratas.

Herman Sundqvist har haft olika chefsbefattningar vid Sveaskogs Förvaltnings AB sedan 2002.

Han har tidigare arbetat med skogsskötsel och miljöfrågor inom Assi Domän.

 

”Med Herman vid rodret för Skogsstyrelsen har myndigheten fått en kompetent och värdig chef,

säger Göran Örlander, Skogschef på Södra.”

 

Det är självklart att inga skogsbolag skådar en given häst i munnen.

Vad Herman Sundqvist kommer att göra för miljön är en öppen fråga.

avskiljare_tjader.png
anf_pil_upp2.png
bottom of page