top of page
IMG_6311_edited.jpg

SKRIVELSER

Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) har tagit del av:  Ansökan om tillstånd enligt 9kap. och 11kap. miljöbalken till grustäktsverksamhet och vattenverksamhet på fastigheten Kilanda-Kullen 1:1 i Ale Kommun, V: a Götalands län. inkl. teknisk beskrivning, hydrologisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning och samtliga övriga bilagor tillhörande ansökan.

Se vårt yttrande enligt bifogade filer.

pdf-ikon.png

Yttrande Mål nr. M4925-18 R2 Kilanda-Kullen1;1

pdf-ikon.png

Figur 4 Grundvatten

pdf-ikon.png

Figur 5 Brunnar

las_mer_orre-2.png
oppet-brev.png

ÖPPET BREV

Till Ale kommun miljö och byggnämnden.

Öppet brev till Energiminister Ibrahim Baylan och Näringsdepartementet med anledning av Svenska Kraftnäts (SvK) planer på en omfattande utbyggnad av stamnätet för elkraftöverföring i Sverige.

Vi skriver detta, angående det beslut av Länsstyrelsen vilket ger SvK rätt att beträda och projektera på mark även där ägarna motsatt sig detta.

 

FRÅGOR OCH SVAR FRÅN UTVECKLINGSMÖTE I STARRKÄRR

Frågor om Ale kommuns vindbruksplan som ställdes av arbetsgruppen ”Rädda Alefjäll” som besvarades och återremitterades vid mötet. Med ”vindplanen” menas de som skrivit planen och de ansvariga politikerna.

Några exempel på frågor:

  • Varför speglar inte vindbruksplanen konflikten mellan de närboendes och exploatörernas intressen?

  • Varför följer inte vindbruksplanen Länsstyrelsens ursprungliga rekommendationer att inte bygga några vindkraftverk i kommunen?

  • ​Vet vindplanen att tillgången på rekommenderade vindbruksområden är 10 gånger större än behovet?

las_dokument_orre-4.png

RESOLUTION ANTAGEN I HULANS SKOLA, USPASTORP MÅNDAGEN DEN 2 MAJ 2011

Arbetsgruppen ”Rädda Stormossen och Alefjäll” vill tillsammans med inbjudna Alebor

framföra följande synpunkter till Ale kommuns ansvariga politiker:

  •  Vi anser att Länsstyrelsen för Västra Götalands läns synpunkter och rekommendationer i, ”Samrådsredogörelse för inkomna synpunkter ang. förslag till vindbruksplan,tillägg till Ale ÖP 07, Ale kommun” skall vara vägledande för Er politiker.

las_dokument_orre-4.png

FRÅGESTÄLLNINGAR ANGÅENDE VINDBRUKSPLAN I ALE KOMMUN

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun av Fredrik Johansson.

Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03.

 

I Ale kommun finns inga områden av riksintresse för vindbruk. Varför ändå etablera områden när förhållandena är så dåliga som i Ale, medelvind 6,2 m/s i område D? 

Denna och många frågor till finns, som arbetsgruppen lämnat sina svar på.

las_dokument_orre-4.png
anf_pil_upp2.png
Top
bottom of page