top of page
IMG_6311_edited.jpg
Top

GAMMAL VATTENDOM SKADAR MILJÖN

DOM: Vattendomstolen beslutade följande​

Meddelande å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 17 november 1930

Hinder mot bifall till ansökan om tillstånd att för bättre utnyttjande av det vid Häätorpssjöns utlopp belägna Risheds vattenfall och med bibehållande av befintliga dammar reglera vattnets avrinning från Stora Sandsjön, Mållsjön, Sora och Lilla Björsjön samt Hållsjön möter icke i anledning av bestämmelserna i 2 kap. 3 § 1 stycket vattenlagen eller  på annan grund; med stöd härav och med hänsyn till vad i målet förekommit prövar vattendomstolen lagligt . . .

las_dokument_orre_5-2.png
avskiljare_tjader.png

Skrivelse från Mollsjöns fiskevårdsförening (oktober 2013)

Till Ale-kuriren, politiker och berörda tjänstemän i Ale och Göteborg

För en del av er är nedanstående ett välkänt ämne och för andra kanske en nyhet.

Det är nu nära 1 miljon kubikmeter (>950 000 km³) välkalkat vatten som hittills lämnat Mollsjön för att i enighet med gällande vattendom förse Lindåsens kraftverk med vatten för energiproduktion.

Denna exempellösa rovdrift på en av Ale kommuns naturresurser har hittills medfört att mer än hälften av sjöns totala vattenvolym nu har lämnat sjön.

las_dokument_orre_5-2.png
avskiljare_tjader.png

Vattennivån i Mollsjön är kritiskt låg

 och den torra sommaren är inte enda orsaken. En över 80 år gammal vattendom gör det möjligt för Lindåsens kraftverk att använda vattenflödet, med en märkbart sänkt vattennivå som följd. Samtidigt kan Mollsjöns fiskevårdsförening och Ale kommun bara se på.

I utkanten av Vättlefjälls naturreservat ovanför Nödinge ligger Mollsjön. Det är en grund sjö som endast uppmäter ett djup på omkring 9,5 meter, vilket gör den optimal som badsjö under sommaren.

Las_alekuriren-2.png
avskiljare_tjader.png
anf_pil_upp2.png
bottom of page