top of page
IMG_6311_edited.jpg

VINDKRAFT LERUM

Vill du att Lerums unika vildmarksområden runt stora och
lilla Lövsjön skall industrialiseras?

image-2.png

Gothia Vinds önskemål om placering av vindkraftverk samt bullerutbredning!

image-3.png

I nordvästra delen av Lerums kommun ligger Alefjäll, ett unikt vildmarksområde.

Länsstyrelsen framhåller i sin kartläggning av ”Tysta områden i Västra Götalands län” hur värdefulla dessa tysta, tätortsnära områden är för rekreation och naturupplevelser samt att det är en bristvara.

I detta vildmarksområde önskar Gothia Vind resa 7 st. 185 m höga vindkraftverk som förutom sin visuella dominans i landskapet kommer att skapa en bullermatta över ett 1 200 ha stort område.

Varje vindkraftverk avger ett källjud på 104 dB(A). Det är lika högt ljud som en bergborr eller motorsåg genererar. En industrianläggning med ett sådant buller är inte förenligt med ett klokt miljötänkande, om placeringen sker i ett tyst område där människor vill ha naturupplevelser. Våra möjligheter till goda naturupplevelser vid jakt, fiske, promenader, svamp- och bärplockning är hotade.

Gothia Vind vill tjäna pengar. Lerums kommun vill vara en miljöledande kommun. Vi vill sprida kunskap om vilken miljö som går förlorad om Gothia Vind tillåts exploatera våra fritids- och strövområden.

Du kan också påverka utvecklingen och politikerna genom att stödja vår kamp för att bevara kommunens natur- och miljöresurser. Hjälp oss att rädda det fantastiska Lövsjöområdet.

Vi har bildat en arbetsgrupp med lokal förankring i Lerums kommun. Vi kommer att samla namn för att förhindra att en stor industrianläggning skall etableras i vårt tysta rekreationsområde.]

Det är bra om du lämnar synpunkter på ”Samråd Fyrskog” till Gothia Vind före den 31 januari 2014. 

lank_hemsida_2.png

Senast den 31 januari 2014 skall vi överlämna våra namnlistor till politikerna. Vill du hjälpa till eller har frågor så kontakta gärna:

Top

Imre Marton 

Olof Stigh

Tjader-e-post.png
Tjader-e-post.png

073-231 70 12

 

0303-74 32 10

Mer information finns på Facebook

  • Facebook

Vill du inte att Lerums unika vildmarksområden runt stora och lilla Lövsjön skall industrialiseras så

skriver du under petitionen.

skriv-under-lovsjon.png

Vänliga hälsningar

Lerumsgruppen & Alefjälls Naturskyddsförening

SAMRÅDSSVAR PÅ VINDBRUKSPLAN FYRSKOG

Här kan du läsa olika samrådssvar som är inskickade till Gothia Vind angående Vindpark Fyrskog.

Alefjälls Naturskyddsförening

Alefjälls Naturskyddsförening har tagit del av Gothia Vinds handlingar gällande samråd avseende ”Vindpark Fyrskog” vid Stora och Lilla Lövsjön i Lerums Kommun. Vi önskar framföra föreningens samlade synpunkter enligt följande.

lank-till-dokument-3.png

Ale kommun

Ale kommun har fått Gothia Vind AB inbjudan till samråd för projektet Vindpark Fyrskog i Lerums kommun. Av samrådsunderlaget framgår att en del av skyddsavståndet för en vindpark ligger i Ale kommun. Det aktuella skyddsområdet finns med i Ale kommuns vindbruksplan 2011.

lank-till-dokument-3.png

Christina & Göran Thalén

Det vore synnerligen olyckligt om närliggande kommuner har olika uppfattning om avstånd mellan bebyggelse och vindkraftverk - 1 000 m. Lerums kommun bör noga överväga att ändra nu gällande norm ska ändras. Under senare år har bullerfrågorna - i takt med vindkraftens utbyggnad - alltmer kommit i fokus. Det är inte ovanligt att det pulserande ljudet och ljudtopparna ligger betydligt högre än angivna 4OdB.

lank-till-dokument-3.png

Berit & Jan Jansson

Synpunkter angående vindkraftverk i vildmarksområden runt lilla och stora Lövsjön i Lerums kommun. Vi behöver olika sorters el-energi för vår försörjning. Att producera el genom vindkraft är ett sätt.

lank-till-dokument-3.png

DIVERSE DOKUMENT

pdf-ikon.png

Överklagan gällande Miljöprövningsdelegationens beslut.

pdf-ikon.png

Ansökan om anstånd.

pdf-ikon.png

Delgivningskvitto.

MEDIA

Planer på en vindkraftspark i Lövsjöområdet väcker starka protester. Ett unikt vildmarksområde kommer att förstöras, anser de boende.

Företaget Gothia vind vill bygga sju vindkraftverk i området vid Alefjäll i nordvästra delen av Lerum. Olof Stigh och Imre Marton, som båda har hus i närheten, är kritiska till projektet.

– Lerum vill vara en miljöledande kommun, men det här är inget miljötänk. Man sabbar ett område som är ekologiskt känsligt, säger Olof Stigh, som bor året runt i Gräskärr.

2014-04-23-KLICKA.png

GöteborgsPosten

2014-04-28

Protest mot vindkraft 

Gruppen protesterar så högljutt de kan mot den planerade vindkraftsparken i Lövsjöområdet i Gråbo.


Nu har de överlämnat insamlingen med över 800 underskrifter till kommunalrådet Henrik Ripa, som lovar att kommunen tar synpunkterna i beaktande.

lerumstidningarna.png

Lerums tidning

2014-04-16

Insändar - Rädda vildmarken runt Lövsjöarna

2014-01-07 Nordväst om Gråbo ligger Alefjäll, ett unikt vildmarksområde som gränsar till Vättlefjälls naturreservat. Detta vildmarksområde riskerar nu att gå förlorat då det privatägda företaget Gothia Vind AB önskar resa 7 st. 185 m höga vindkraftverk som förutom sin visuella dominans i landskapet även kommer att skapa en bullermatta över ett mycket stort frilufts- och rekreationsområde i både Lerums kommun och Ale kommun.

las_mer_lerumstidningen_4.png

Nyheter - Protest mot vindkraft

2014-01-15 Alefjälls naturskyddsförening kraftsamlar mot den planerade vindkraftsparken vid Lövsjöarna i Gråbo. Föreningen har bland annat dragit i gång en namninsamling.

Naturskyddsföreningen, som har bildat en arbetsgrupp med lokal förankring i Lerums kommun, går ut hårt med sitt budskap för att stoppa bygget av vindkraftsparken. ”Vill du att Lerums unika vildmarksområden runt stora och lilla Lövsjön skall industrialiseras?” Så lyder rubriken på det utskick som nyligen delades ut till Gråboborna. Samma budskap finns i en insändare på debattsidan i dagens LT.

las_mer_lerumstidningen_4.png

Insändare - Nej till vindkraft i Lövsjöområdet.

Ja till miljön – nej till vindkraft i Lövsjöområdet Lerums kommun har en vision om att bli Sveriges ledande miljökommun. Det är en fin vision som alla partier i Lerums kommunfullmäktige står bakom. Samtidigt rymmer visionens ord ett stort tolkningsutrymme, vad är en ledande miljökommun?

las_mer_lerumstidningen_4.png

Ny kraftledning delar tomten

2014-12-17 I 35 år har Kristina Lidving bott med sin make i huset på Benelyckevägen. Nu vill Svenska kraftnät dra en kraftledning rakt över deras mark. Kristina Lidving och Åke Blomqvist bor längst ut på Benelyckevägen. Huset ligger stillsamt och avsides omgärdat av natur, men ändå bara en kort körväg från Gråbo. Men snart kan paret komma att få ett helt nytt inslag på sin mark.

las_mer_lerumstidningen_4.png

Så svarar Svenska kraftnät

2014-12-17 Att bygga kraftledningen i befintliga ledningsgator skulle påverka fler än den nu tänkta sträckningen. Att gräva ned ledningen går heller inte, enligt Svenska kraftnäts pressekreterare Olof Klingvall. I ett tidigare skede fanns flera tänkbara sträckningar. Varför blev det just denna?

– Utredningen pågår fortfarande och utredningslinjen kan komma att justeras. Den sträckning vi slutligen ansöker om tillstånd för kommer att vara den sträckning som vi bedömer sammantaget har minst påverkan på boendemiljöer, natur- och kulturvärden och andra intressen.

las_mer_lerumstidningen_4.png
avskiljare_tjader.png

Gothia Vind undersöker sedan våren 2009 möjligheterna att etablera en vindkraftspark i området öster om St Lövsjön i Lerums kommun, nära gränsen till Ale kommun. Området bedöms ha goda förutsättningar både gällande vindresurser samt relativt få motstående intressen. Områden som Burhult, Pussen, Ryd, Baskanäs, Vasebacken m.fl. kommer att påverkas på olika sätt.

Gothia Vind planerar för 7 vindkraftverk i området med en effekt på ca 3 MW per verk. Totalhöjden för verken beräknas till maximalt 185 m.

Området

 

Området är relativt kuperat och nyttjas idag i hög grad till privat skogsbruk. Gran och tall är det dominerande trädslaget med spridda områden av tät lövslyskog. Några våtmarker genomkorsar området.

Alefjälls Naturskyddsförening

 

ANF kommer att bevaka detta och lämna föreningens synpunkter efter Gothia Vinds samrådsmöte som äger rum den 3 december kl.18:30-20:30, i Scoutgården i Gråbo. Alla intresserade var välkomna till samrådet.

Samrådsmötet

Under tisdagskvällen den 3:e december höll Gothia Vind ett samråd med allmänheten om planerna på att uppföra en vindkraftspark i området nära stora och lilla Lövsjön. Mötet var mycket välbesökt och lokalen i scoutgården var alldeles för liten för alla som ville vara med på mötet. Många av besökarna hade frågor om det som presenterades.

Länk till samrådshandlingarna finns här:

lank-till-dokument-3.png

Länk till samrådshandlingarna finns här:

lank-till-dokument-3.png

Läs reportaget från Gråbo.nu som är en sida för alla som bor och verkar i Gråbo.

lank_hemsida_2.png

Gothia Vind har publicerat ett antal fotomontage där man från några punkter runt Gråbo kan få en uppfattning om hur vindkraftsparken Fyrskog kan komma att se ut.

lank_hemsida_2.png

Samrådsunderlag Vindpark Fyrskog

Gothia Vind ansöker om tillstånd för uppförande av vindpark och inom vindparken uppföra vägar, uppställningsytor, transformatorstationer, kraftledningar och servicebyggnader. En sådan verksamhet klassas som en miljöfarlig verksamhet enligt förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Verksamheten är en så kallad B-verksamhet, verksamhetskod 40.90 och 40.95, och är därför tillståndspliktig enligt miljöbalken (MB) 9 kap 6 §. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.

I en ansökan om tillstånd för en miljöfarlig verksamhet ska alltid en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå. Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. MKB möjliggör därmed en grund för en samlad bedömning av verksamhetens effekter på människors hälsa och miljön (6 kap. MB.

skrivelse_orre_2.png

Karta över planerna för Vindpark Fyrskog

Bifogade karta beskriver beräkningen med den av Naturvårdsverkets rekommenderade beräkningsmodellen ”Ljud från landbaserade vindkraftsverk”.

lank_se_kartan-2_2.png
anf_pil_upp2.png
bottom of page