top of page
IMG_6311_edited.jpg

KOLLANDA MOSSE

Vem tar ansvaret för att Kilanda Cementgjuteri avverkar skog och skövlar på Kollanda mosse i strid mot lagen.

trafallning_kilanda.png

Killanda mosse 2013-04-28  ¤  Foto: Roy Jansson

Länsstyrelsen skriver i sitt föreläggande till Kilanda Cementgjuteri: ”Arbetet får inte utföras under perioden 15 mars - 15 augusti”… ”Syftet med detta föreläggande är att säkerställa att nödvändiga försiktighetsmått och skyddsåtgärder vidtas så att planerade åtgärder inte omfattas av förbud enligt 4 och 6 §§ artskyddsförordningen (2007:845). Föreläggandet görs med stöd av 12 kap 6 § miljöbalken (MB).

Under perioden 16 april – 21 april har en c:a 4 ha stor kalavverkning utförts i strid mot föreläggandet!

Gäller inte länsstyrelsens föreläggande och lagen för Kilanda Cementgjuteri?

Att exploatering av mossen över huvud taget äger rum är mycket anmärkningsvärt.

Hela Kollanda mosse är riksintressant ur natursynpunkt med bedömningen: Klass 1 = Unika naturvärden. I Ale kommuns Naturvårdsprogram står:

”De stora, orörda och vidsträckta mossarna är ganska vanliga i Ale men i ett europeisk eller globalt perspektiv är detta en exotisk miljö, som helt saknas i andra delar av världen.”

(Kollanda mosse: Stort våtmarkskomplex med starrmader, öppen mosse, trädbevuxen mosse och sumpskogar.

Särskilt noterade arter: Bäckbräsma, klockgentiana, alkonblåvinge, trana, lärkfalk, orre, sångsvan, ljungpipare, dvärgbeckasin, brun kärrhök, blå kärrhök, vattenrall, vattensångare, rödbena, grönbena, ljungpipare, storspov, enkelbeckasin, gulärla, ängspiplärka, mindre strandpipare.)

Alefjälls naturskyddsförening undrar vad naturvänner, Ale kommun och länsstyrelsen kommer att göra åt Kilanda Cementgjuteriets överträdelser?

Roy Jansson & Bruno Nordenborg

Las_alekuriren-2.png
avskiljare_tjader.png

Gjuteri anmäls för utsläpp

"Det kan bli en miljöskandal" Ett cementgjuteri i Ale kommun anmäls av kommunen och naturskyddsföreningar för att ha dumpat betong och skövlat skog i våtmarksområdet Kollanda mosse där unika fåglar och grodarter lever.

– Det känns förjävligt att dom gör på det här sättet helt enkelt, därför gjorde vi polisanmälan för att få stopp på detta och få allmänna åklagaren att ta upp alla de brott vi sett här, säger Roy Jansson, Alefjälls naturskyddsförening.  (Klicka på bilden och se TV-reportaget)

las_mer_orre-2.png
clip_image002-2.png
avskiljare_tjader.png

Reportage i Alekuriren nr 31, vecka 36 - 2013

– Kilanda Cementgjuteri i konflikt med naturskyddsföreningar

Två naturskyddsföreningar har polisanmält Kilanda Cementgjuteri för misstänkt miljöbrott

i samband med iordningsställandet av en uppställningsplats i Kollanda Mosse.

Påståendet tillbakavisas av företaget, som får stöd av Ale kommuns miljöavdelning som har tillsynen över verksamheten.

Las_alekuriren-2.png
avskiljare_tjader.png

Reportage i Alekuriren nr 32, vecka 37 - 2013

Kan inte kommunen och Länsstyrelsen stoppa exploateringen av Kollanda mosse?

I förra numret av Alekuriren uppmärksammades de utfyllnader som Kilanda cementgjuteri nu gör på Kollanda mosse. Fokus kom då att hamna på riskerna med att utfyllnadsmassorna kunde innehålla farliga ämnen.

Även om massorna skulle vara rena kommer stora naturvärden på Kollanda mosse att gå förlorade genom utfyllnaden av ett 9 fotbollsplaner stort område på mossen, vilket möjliggjorts genom Länsstyrelsens beslut och anmärkningsvärda hantering av ärendet.

Las_alekuriren-2.png
avskiljare_tjader.png

Anmälan av misstänkta miljöbrott på Kollanda mosse i Ale Kommun.

Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) misstänker att Kilanda Cementgjuteri bryter mot lagen och nonchalerar Länsstyrelsens förelägganden vid utfyllnader av del av Kollanda mosse.

Länsstyrelsen har i sitt föreläggande 2011-08-25 med Diarienummer 525-3486-2011 angivit de krav som Kilanda Cementgjuteri skall iaktta för att få fylla ut en yta något mindre än 4 ha på Kollanda mosse

Vi misstänker även att företaget Centrumpåle begått miljöbrott på Kollanda mosse.

Representanter från Alefjälls Naturskyddsförening har vid ett flertal tillfällen under våren och sommaren 2013 besökt det område som är aktuellt för utfyllnad.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

Samrådsmöte beträffande Kollanda 1:29.

Vi önskar ett möte angående tillstånd att använda egen mark för uppställning av färdig  produkt. Vår tillverkning av betongelement sker under hela året men försäljning sker mestadels under sommarhalvåret varför behovet är stort med mer avlastningsytor.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

Föreläggande om skyddsåtgärder i samband med iordningställande av uppställningsplats på fastigheten Kollanda 1:29, Ale kommun.

Länsstyrelsen förelägger er med stöd av 12 kap 6 § miljöbalken att vidta nedanstående skyddsåtgärder vid ingrepp i delar av Kollanda mosse på fastigheten Kollanda 1:29, Ale kommun.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

Vem tar ansvaret för att exploateringen av Kollanda mosse sker enligt anvisningarna?

Om vi har förstått bifogat föreläggande korrekt så bryter Kilanda Cementgjuteri mot lagen då man inte följer de skyddsåtgärder som är beslutade av Länsstyrelsen. Första punkten i skyddsåtgärderna är att något arbete inte får utföras under perioden 15 mars till 15 augusti. Med hänvisning till skadlig inverkan på djurlivet.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

Angående inkomna anmälningar mot Kilanda cementindustri om åtgärder i Kollanda mosse, Ale kommun.

Under april månad fick Länsstyrelsen in anmälningar om pågående åtgärder i Kollanda mosse från Alefjälls naturskyddsförening samt flera privatpersoner.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

Även Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg har gjort en anmälan

Även Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg (NFiNÄ) har gjort en anmälan avseende misstänkt miljöbrott begånget av Kilanda Cementgjuteri AB och Centrum Påle AB vid pågående exploatering (utfyllnad) av Kollanda Mosse inom Ale Kommun, Västra Götalands län.

(utfyllnad) av Kollanda Mosse inom Ale Kommun, Västra Götalands län.

Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg (NFiNÄ) har av Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) och personer verksamma inom Naturskyddsföreningen i Ale uppmärksammats på att vid arbeten med iordningställande av uppställningsplats på fastigheten Kollanda 1:29 inom Kollanda mosse, Ale kommun, har företagen Kilanda Cementgjuteri AB och Centrum Påle AB på ett flagrant sätt uppenbarligen brutit mot flera föreskrivna skyddsåtgärder.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

Sverigers Radio P4 - Västekot 20 augusti kl 17.30

sverigesradio_spela_upp-2.png
avskiljare_tjader.png

Lyssna på Västekots reportage om polisanmälningarna som Alefjälls Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen i Norra Älvsborg avseende misstänkt miljöbrott begånget av Kilanda Cementgjuteri AB och Centrum Påle AB vid pågående exploatering (utfyllnad) av Kollanda Mosse inom Ale Kommun, Västra Götalands län.

P4-2.jpg
2852845_520_292.png

Roy Jansson, kassör i Alefjälls naturskyddsförening

Foto: Helena Sällström SR/P4 Göteborg

Hej alla naturvänner

Den 3:e juni sändes ett inslag om exploateringen av fågelmyren Kollanda mosse (Ale Kommun) i Västekot P4 Radio Göteborg.

Repotaget kan höras och läsas på nedanstående länk. Bra bildbevis finns också med i länken.

radio_p4_lyssna.png
avskiljare_tjader.png

Länsstyrelsen i Västra Götalans föreläggande om skyddsåtgärder i samband med iordningställande av uppställningsplats på fastigheten Kollanda 1:29, Ale kommun.

Länsstyrelsen förelägger er med stöd av 12 kap 6 § miljöbalken att vidta nedanstående skyddsåtgärder vid ingrepp i delar av Kollanda mosse på fastigheten Kollanda 1:29, Ale kommun.

Detta beslut kommer att ersätta tidigare meddelat beslut dnr 525-2262-2011 som då upphör att gälla.

skrivelse_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

Karta över Kollanda mosse som visar var avverkning är tillåten.

kollanda_mosse.png
avskiljare_tjader.png

Grodor på Kollanda mosse

Brungrodor (vanlig groda och åkergroda), vanlig padda och liten vattensalamander förekommer på Kollanda mosse. De befintliga småvattnen på Kollanda mosse, bl.a. de vattensamlingar som finns inom föreslaget utfyllnadsområde, är utomordentligt viktiga för dessa amfibiers fortbestånd. Tidigare grodinventeringar som utförts av Thomas Grönlund, professor tillika 1:e intendent vid Göteborgs Naturhistoriska Museum, ger en indikation på att de små vattensamlingarna i det föreslagna utfyllnadsområdet har stor betydelse för grodorna.

avskiljare_tjader.png
las_mer_orre-2.png

Till Ale Kommun

Alefjälls Naturskyddsförening vill anmäla att Kilanda Cementgjuteri inte följer de arbetstidsregler som gäller vid arbete med grävmaskiner för utfyllnaden av del av Kollanda mosse. Vi har noterat att Kilanda Cementgjuteri arbetade med grävmaskiner på Kollanda mosse under lördagen 17/8 och söndagen 18/8. Enligt de uppgifter vi fått per telefon från tjänsteman på Ale Kommun så får inte bullrande verksamhet bedrivas på helgtid och kvällstid vardagar utan särskilt tillstånd vilket Kilanda Cementgjuteri sannolikt inte ansökt om. Vi har också noterat vid vårt besök på Kollanda mosse under tisdagen 20/8 när vi lämnade information och blev intervjuade av Västnytt och Ale Kuriren så hittade vi porslinsrester, rostiga metalband samt gamla dräneringsrör i de massor som Kilanda Cementgjuteri fyller ut på mossen. Vi konstaterar därmed att massorna inte kommer från tidigare orörd mark utan är schaktmassor från tidigare bebyggda och exploaterade områden.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

Anmälan om dumpning av asfalt och utsläpp

av obränd betong vid Kilanda Cementgjuteri, samt anmälan om olämpliga utfyllnader vid Centrumpåle i Kollanda. Undertecknad förening har idag per telefon lämnat uppgifter till Christoffer Hellqvist (sektor miljö Ale Kommun) angående utsläpp av betongrester och utfyllnad av Kollanda mosse intill betongindustrin som noterats av Alefjälls naturskyddsförening 2013-07-16. Som överenskommits så skickas informationen och anmälan dessutom med e-post så att det kan diarieföras som ett ärende.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png
anf_pil_upp2.png
Top
bottom of page