IMG_6311_edited.jpg
 

VÄLKOMMEN TILL ALEFJÄLLS NATURSKYDDSFÖRENING

Alefjäll är ett höglänt skogsområde i södra delen av Ale kommun där gammal kulturbyggd möter orörd natur. Det tysta viltrika området är unikt då det fågelvägen endast ligger 20 km från storstaden Göteborg.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

Protokoll, Alefjälls Naturskyddsförenings årsmöte 2022–03–31

 

1. Mötets öppnades.

2. Till ordförande för årsmötet valdes Bruno Nordenborg.

3. Till sekreterare för årsmötet valdes Ing-Marie Nordenborg.

4. Årsmötet antogs ha blivit stadgeenligt utlyst.

5. Dagordning antogs utan ändringar.

6. Till protokolljusterare som tillsammans med ordföranden justerar dagens protokoll valdes Ingrid Johansson och Stig Johansson.

7. På årsmötet deltog 7 medlemmar.

8. Bruno föredrog verksamhetsberättelse för det gångna året.

9. Roy föredrog resultat- och balansräkning för det gångna året.

10. Ing-Marie läste upp revisorernas berättelse.

11. Mötet beviljade ansvarsfrihet för ANF styrelse för det gångna året.

12. Till styrelseledamöter för två år valdes

Olof Stigh (Gräskärr) 2 år (2022 + 2023) och Kerstin Eksell (Kollanda) 2 år (2022 + 2023)

13. Till suppleant för två år valdes Olle Bergström (Burhult) 2 år (2022 + 2023)

14. Till ordförande på ett år valdes Bruno Nordenborg.1 år (2022)

15. Till kassör på ett år valdes Roy Jansson.1år (2022)

16. Till val av revisor för två år valdes Dan-Åke Larsson (Kilanda) 2 år (2022 + 2023)

17. Till val av föreningens firmatecknare valdes Bruno Nordenborg (ordförande) och Roy Jansson (kassör) som äger rätt att var för sig teckna föreningens firma.1 år (2022)

18. Till val av valberedning för ett år valdes Solgerd Dahl (sammankallande), Ingrid Johansson och Tomas Dirsen). 1 år (2022)

19. Medlemsavgift beslutades vara oförändrat 50 kr/medlem år 2023. (Medlemsavgiften för 2022 beslutades till 50 kr/medlem på förra årsmötet. Skälet till framförhållningen beror på att vi av ekonomiska skäl vill skicka inbetalningskort samtidigt som kallelsen till årsmötet.)

20. Inga motioner har inkommit.

21. Styrelsens information och förslag:

• Bruno informerade om läget angående 400 kV-ledningen vid Igelkärr som vi efter upprepade protester ser som utsiktslöst att kunna påverka.

• Bruno informerade om läget angående naturreservatet Anfastebo. Efter genomgång beslutades enhälligt att vi skall JO-anmäla både Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen eftersom de inte uppfyllt sina åtagande enligt reservatsbeslutet som fattades 1977!

Bruno fick i uppdrag att sammanfatta en historik som kan utgöra underlaget för en anmälan.

Olof skall undersöka vilken juridisk hjälp vi kan få.

• Bruno informerade att arbetet med den planerade fiskvägen vid Hältorpsdämmet flyter på, men det går inte fort.

• Mötet beslutade om ändringar i stadgarna:

 

  • Att kunna genomföra årsmöten både fysiskt och digitalt.

Styrelsen kommer att utarbeta förslag som kan användas för att på ett lämpligt sätt kunna tillvarata medlemmarnas synpunkter vid våra årsmöten.

                   

-    Att kallelse till årsmöten skall skickas senast 2 veckor före mötesdag.

 

22. Övriga frågor:

• Bruno informerade att arbetet med nya hemsidan pågår. Ovisst när uppdateringen är klar.

23. Mötets avslutades med fika och hembakt.

 

 

 

Protokollet justerat: 2022-04-20

 

 

Ingrid Johansson                                               Stig Johansson

 

 

 

Bruno Nordenborg

Resultaträkning för år 2020

las_mer_orre-2.png

Ballansräkning för år 2020

las_mer_orre-2.png

Revisionsberättelse för år 2020

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png
Tjaderbild-02.png
aktuellt-anf-2016.png

NEJ till avverkning av tjäderskogen vid Hultasjön.

Länsstyrelsen i Västra Götaland stoppar en begäran om avverkning av skog söder om Hultasjön vid Kilanda.

las_mer_orre-2.png

Brev till Alefjälls Naturskyddsförenings medlemmar

Hej gamla och nytillkomna medlemmar!

las_medlemsbrevet.png

Köpare söks till vindkraftsprojekt, Gothia Vind gick i konkurs.

Marknaden vek och Mölndalsbaserade vindkraftsutvecklaren Gothia Vind gick i konkurs. Nu jobbar en advokat för att hitta en köpare till bolagets tre västsvenska satsningar. Publicerad i GP 18 januari 2016.

las_mer_orre-2.png

Gothia Vind undersöker sedan våren 2009 möjligheterna att etablera en vindkraftspark i området öster om St Lövsjön i Lerums kommun. Gothia Vind planerar för 7 vindkraftverk i området med en effekt på ca 3 MW per verk. Totalhöjden för verken beräknas till maximalt 185 m. Nu har Gothia Vind gått i konkurs men söker en köpare för projektet.

Kompletteringsyttrande ang. Gothia Vind, numera Gothia Vind 16 AB:s tillståndsansökan Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) har tagit del av Gothia Vinds bemötande av synpunkter från Länsstyrelsen samt Ale och Lerums kommuns yttrande. ANF har även varit i kontakt med Lerums Naturskyddsförening, Västergötlands Ornitologiska Förening samt naturintresserade och boende i Lövsjöområdet.

ANF har förstått att Lerums kommun vill ligga i framkant när det gäller miljöfrågor, men vi befarar att kommunen i sin iver att bidra med förnybara energislag inte satt sig in de negativa miljökonsekvenser som en industrialisering av Lövsjöområdet innebär.

 

ANF tror även att Länsstyrelsen genom sin välvilja till förnybar teknik underskattar de skador som Lövsjöområdet skulle lida vid en vindkraftsetablering.

Nu har ytterligare en osäkerhetsfaktor tillkommit. Gothia Vind AB har gått i konkurs. Eftersom ingen vet vilket (riskkapital) bolag, svenskt eller utländskt som kommer ta över verksamheten så vore det kanske klokt att bordlägga tillståndsansökan tills ägarfrågan är klar.

Miljöprövningsdelegationens beslut ”ska främja miljöbalkens mål att tillförsäkra människorna en långsiktigt hållbar utveckling och skydd mot skador och olägenheter. Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska bevaras liksom den biologiska mångfalden. En god hushållning med mark och vatten liksom med material och råvaror ska eftersträvas.”

Eftersom inget väsentligt avseende sakfrågan har förändrats mer än ett strategiskt ombildande av ett Aktiebolag, så vill vi hänvisa till våra tidigare yttranden rörande ärendet.

 

ANF kräver att Miljöprövningsdelegationen inte nonchalerar våra synpunkter vid denna prövning, utan med lyhördhet besinnar och besvarar våra tidigare ställda frågor.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

ANF och närboende till fastigheten Kilanda-Kullen 1:1 i Kollanda har fått information från Ale Kommun om planerad utfyllnad med lermassor på skogsfastigheten Kilanda-Kullen 1:1. Ägare till nämnda fastighet är samma personer som äger Kilanda grus och Betong (förutvarande Kilanda cementgjuteri) där den stora utfyllnaden med lera och schaktmassor pågått på Kollanda Mosse sedan 5 år tillbaka.

las_mer_orre-2.png

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÖTET 2014-09-29 DÅ VINDBRUKSOMRÅDE C, D, & E STRÖKS I ALE KOMMUNS VINDBRUKSPLAN

Lyssna på ANFs inlägg under Allmänhetens frågestund (ljudfil)

lyssna (1).png

Lyssna på Antagande av förslag till upphävande av delar av Vindbruksplanen (Ljudfil)

lyssna (1).png

Kommunfullmäktigemötet 2014-09-29 då vindbruksområde C, D, & E ströks i Ale kommuns Vindbruksplan.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

Planerad avverkning som hotar tjäders livsmiljö syd Hultasjön i Kilanda sn, Ale kommun.

las_mer_orre-2.png

Rödlistade arter stoppar avverkning i Dalarna.

las_mer_orre-2.png

Svenska Kraftnäts framfart i Västsverige.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

Vill du att Lerums unika vildmarksområden runt stora och lilla Lövsjön skall industrialiseras?

image-2.png

Gothia Vinds önskemål om placering av vindkraftverk samt bullerutbredning!

image-3.png

I nordvästra delen av Lerums kommun ligger Alefjäll, ett unikt vildmarksområde.

Länsstyrelsen framhåller i sin kartläggning av ”Tysta områden i Västra Götalands län” hur värdefulla dessa tysta, tätortsnära områden är för rekreation och naturupplevelser samt att det är en bristvara.

I detta vildmarksområde önskar Gothia Vind resa 7 st. 185 m höga vindkraftverk som förutom sin visuella dominans i landskapet kommer att skapa en bullermatta över ett 1 200 ha stort område.

Varje vindkraftverk avger ett källjud på 104 dB(A). Det är lika högt ljud som en bergborr eller motorsåg genererar. En industrianläggning med ett sådant buller är inte förenligt med ett klokt miljötänkande, om placeringen sker i ett tyst område där människor vill ha naturupplevelser. Våra möjligheter till goda naturupplevelser vid jakt, fiske, promenader, svamp- och bärplockning är hotade.

Gothia Vind vill tjäna pengar. Lerums kommun vill vara en miljöledande kommun. Vi vill sprida kunskap om vilken miljö som går förlorad om Gothia Vind tillåts exploatera våra fritids- och strövområden.

Du kan också påverka utvecklingen och politikerna genom att stödja vår kamp för att bevara kommunens natur- och miljöresurser. Hjälp oss att rädda det fantastiska Lövsjöområdet.

Vi har bildat en arbetsgrupp med lokal förankring i Lerums kommun. Vi kommer att samla namn för att förhindra att en stor industrianläggning skall etableras i vårt tysta rekreationsområde.

 

Det är bra om du lämnar synpunkter på ”Samråd Fyrskog” till Gothia Vind före den 31 januari 2014.

lank_hemsida.png

Senast den 31 januari 2014 skall vi överlämna våra namnlistor till politikerna. Vill du hjälpa till eller har frågor så kontakta gärna:

  • Facebook

Vill du inte att Lerums unika vildmarksområden runt stora och lilla Lövsjön skall industrialiseras så skriver du under petitionen.

skriv-under-lovsjon.png

Vänliga hälsningar

Lerumsgruppen & Alefjälls Naturskyddsförening ​

Lerumsgruppen har skrivit en insädare i Lerumstidningen.

Vänliga hälsningar

Lerumsgruppen & Alefjälls Naturskyddsförening ​

Lerumsgruppen har skrivit en insädare i Lerumstidningen.

las_mer_lerumstidningen.png
avskiljare_tjader.png
ANF-logga-vit.png

ALEFJÄLLS NATURSKYDDSFÖRENING
Vill du bli medlem så är du välkommen till vår förening

swish-anf.png
avskiljare_tjader.png
gilla-oss-pa-facebook20copy-2.png
anf_pil_upp2.png