top of page
IMG_6311_edited.jpg
Top

VÄLKOMMEN TILL ALEFJÄLLS NATURSKYDDSFÖRENING

Alefjäll är ett höglänt skogsområde i södra delen av Ale kommun där gammal kulturbyggd möter orörd natur. Det tysta viltrika området är unikt då det fågelvägen endast ligger 20 km från storstaden Göteborg.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

Inbjudan till digital omröstning på Alefjälls Naturskyddsförenings Årsmöte 2024-03-31
Org.nr. 802464–1006

Trogna medlemmar😊

 

ANF har prövat att hålla årsmöten på tre olika sätt. Fysiska möten, fysiskt möte i kombination med internetuppkoppling via Teams och omröstning med mejl eller SMS. Det har visat sig att deltagandet på fysiska årsmöten har minskat för varje år.

Omröstning/bifall med mejl och SMS har resulterat i flest röster. Därför tillämpar vi det även i år.

Med tanke på att vi i nuläget inte hanterar några frågor som behöver avhandlas och diskuteras på medlemsmöte så väljer styrelsen att redogöra för aktuella frågor så enkelt vi kan. 

 

Underlag av vikt är publicerat som PDF-filer nedan så att alla får en transparent information om föreningens verksamhet och ekonomi.

Handlingarna är: Dagordning, verksamhetsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisorernas berättelse.

 

Mot denna bakgrund och information önskar styrelsen att ni bifaller styrelsens nedanstående förslag.

OBS! Alla medlemmar ombedes rösta på förslaget.

 

Medlemmar som är föreslagna till förtroendeuppdrag har tillfrågats och vill åta sig uppgiften.

 

Styrelsen hoppas på ditt fortsatta stöd och att vi alla får ett bra 2024😊

avskiljare_tjader.png

Alefjälls Naturskyddsförenings (ANF) synpunkter på Ale Kommuns Naturvårdsprogram

Läs våra synpunkter på Ale Kommuns Naturvårdsprogram i dokument nedan:

Inbjudan till digital omröstning på Alefjälls Naturskyddsförening, Årsmöte 2023

 

När du har betalat medlemsavgiften för 2023 så får du rösta på vårt årsmöte😊

 

ANF har prövat att hålla årsmöten på tre olika sätt. Fysiska möten, fysiskt möte i kombination med internetuppkoppling via Teams och omröstning med mejl eller SMS. Det har visat sig att deltagandet på fysiska årsmöten har minskat för varje år.

Omröstning/bifall med mejl och SMS har resulterat i flest röster. Därför tillämpar vi det även i år.

Med tanke på att vi i nuläget inte hanterar några frågor som behöver avhandlas och diskuteras på medlemsmöte så väljer styrelsen att redogöra för aktuella frågor så enkelt vi kan.  

 

Underlag av vikt bifogas detta utskick så att alla får en transparent information om föreningens verksamhet och ekonomi.

Handlingarna är: Verksamhetsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisorernas berättelse.

 

Mot denna bakgrund och information önskar styrelsen att ni bifaller nedanstående förslag.

OBS! Alla ombedes rösta på förslaget.

 

Medlemmar som är föreslagna till förtroendeuppdrag har tillfrågats och vill åta sig uppgiften.

 

Förslag

 • Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

 

Styrelsen förordar att ni röstar på valberedningens förslag:

 • Val av styrelseledamot, Bruno Nordenborg 2 år (2023 + 2024)

 • Val av styrelseledamot, Ing-Marie Nordenborg 2 år (2023 + 2024)

 • Val av styrelseledamot, Michael Gröbel 2 år (2023 + 2024)

 • Val av styrelsesuppleant, Sigvard Sundelid 2 år (2023 + 2024)

 • Val av revisor, Jerry Magnusson 2 år (2023 + 2024)

 • Val av styrelseordförande, Bruno Nordenborg 1 år (2023)

 • Val av kassör, Ing-Marie Nordenborg 1 år, (2023)

 • Val av firmatecknare, 1 år, Bruno Nordenborg (ordförande) och Ing-Marie Nordenborg (kassör) som äger rätt att var för sig teckna föreningens firma (2023)

 

Styrelsen föreslår:

 • Val av valberedning 1 år, Solgerd Dahl (sammankallande), Ingrid Johansson och Tomas Dirsén. (2023)                    

 • Medlemsavgift för 2023 är oförändrat 50 kr per medlem och år.

 

Du har 2 valmöjligheter att lämna din röst/bifall till styrelsens förslag.

 1. Skicka ett mejl till b.nordenborg@outlook.com

 2. Skicka ett SMS till (Bruno) 0730-47 95 84.

 

Rösta under mars månad. Skriv gärna: ”Jag / vi (Namn Namn + Namn Namn) bifaller styrelsens förslag

för Alefjälls Naturskyddsförenings Årsmöte 2023”.

 

När du är uppkopplad så kan du passa på att Swisha in medlemsavgiften för 2023 till 123 203 90 48 eller betala till bankgiro 465–5205 så att du inte glömmer av det.

 

Medlemsavgiften är 50 kr/person. Betala gärna för alla i hushållet, glöm inte att uppge alla namnen. Antalet medlemmar är mycket viktigt för oss. Vi har ingen åldersgräns (Någon anmälde sin katt men det räknar vi som bidrag) 😊

 

Har du ingen mejladress så kommer vi hålla dig uppdaterad med SMS. Har du en mejladress så önskar vi använda den. Det skulle underlätta för oss😊

 

Fördjupning och fortlöpande information finner ni på vår hemsida www.alefjall.se eller på Facebook ”Alefjälls Naturskyddsförening”

 

Styrelsen hoppas på ditt stöd och att vi alla får ett bra 2023.

avskiljare_tjader.png

Verksamhetsberättelse 2022

Balans- och resultaträkning 2022

Revisorernas berättelse  2022

avskiljare_tjader.png

Medlemsbrev Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) 2023

Trogna medlemmar!

Det är ert stöd som gör att vi i styrelsen kan och vill kämpa vidare. Vi har lyckats stoppa vindkraftsindustrialisering på Alefjäll både i Ale- och Lerums kommun. Det är områden där vindkraftsproduktion skulle ha skadat miljön för både djur och människor samt möjlighet till nya bosättningar i närheten av vindkraftverken. Vi är tacksamma för att politikerna varit lyhörda för våra argument.

 

Vi har lyckats stoppa avverkning vid Hultasjön eftersom där är en tjäderspelplats.

Vi har misslyckats med ett stoppa Kilanda Cementgjuteris utfyllnad av Kollanda mosse med schaktmassor eftersom Ale kommun och Länsstyrelsen inte följde upp vår anmälan.

Vi har inte lyckats helt när det gäller Svenska Kraftnäts dragning av 400kV-ledningen genom Ale Kommun. Den planerade dragningen mellan Trollhättan och Stenkullen har visserligen reducerats till en ledning mellan Ingelkärr (Ryd) och Stenkullen.

ANF kämpar vidare med några andra frågor som skaver.

En av våra pågående strider gäller Naturreservatet Anfastebo som vi kämpat med i tio år. Vi har tvingats JO-anmäla Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen eftersom de inte utfört sitt arbete. Utgången är oviss.

En annan fråga som vi kämpar med är vandringsleden för fiskar förbi fallet vid Hältorpsdammen. 2015 beviljades Ale kommun medel från Länsstyrelsen för att utföra arbetet. Utredningar gjordes och miljökonsekvensbeskrivningar lämnades in men inget hände. När Alefjälls Naturskyddsförening fick vetskap om dröjsmålet och de märkliga turerna så startade vi påtryckningar och det har efter flera år resulterat i att ärendet ånyo ligger hos Mark- och miljödomstolen. Förhoppningsvis startar arbetet under 2023. Vi hoppas slippa JO-anmäla Ale kommun.

Risken finns att Ale kommun tvingas riva dämmet om inget omlöp görs. Då blir det en å som slingrar sig fram där Hältorpsdammen i dag speglar de vackra omgivningarna. Det vore mycket tråkigt.

Det har visat sig att ANF, trots sin litenhet är en respekterad förening som lyckats vinna gehör när det gäller myndighetspåverkan för att värna vår miljö.

Föreningens omkostnader inskränker sig till portokostnader till medlemmar där vi saknar SMS eller mejladresser, fasta utgifter för anslutningar till en riksorganisation, bokföringsprogram, hemsidesdomän, bankkostnader för konto och Swishservice naggar budgeten. Vi tar ut kostnader för skrivarbläck och papper men ingen i styrelsen är arvoderad.

2022 års budget ansträngdes extra mycket eftersom vår webmaster, Reine Torell, som hanterat hemsidan avled. Ingen i styrelsen har tillräckliga datakunskaper för att uppdatera den gamla hemsidan. Vi blev tvungna att anlita professionell hjälp för att överföra den tidigare hemsidans innehåll till ett mera användarvänligt format. Nu försöker vi uppdatera den på egen hand. Konverteringen var kostsam men nödvändig eftersom hemsidan är vårt skyltfönster och föreningens CV.

Vi vädjar om ditt fortsatta stöd.

Medlemsavgiften är oförändrad för 2023, 50 kr/person. Betala gärna för alla i hushållet och uppge namnen. Ju fler vi blir desto starkare är vi. Bankgiro 465–5205 eller Swish 123 203 9048.

Besök gärna vår hemsida för mer och fortlöpande information, www.alefjall.se

Hälsningar styrelsen

/ Bruno Nordenborg

avskiljare_tjader.png

Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) JO-anmäler Västkuststiftelsen och Länsstyrelsen Västra Götaland eftersom de inte verkställt fattade beslut och åliggande.

Den 18 april 1977 undertecknades ett beslut av Länsstyrelsen Älvsborgs län att Naturreservatet Anfastebo i Ale kommun skulle bildas och intrångsersättning utbetalades till markägaren.

Förvaltaren, ”Stiftelsen västsvenska fritidsområden” numera Västkuststiftelsen skulle verkställa följande:

1. Syftet med vården och förvaltningen är att vårda och bevara ett naturskönt område av värde för friluftslivet.

2. Förvaltare är Stiftelsen västsvenska fritidsområden.

3. Förvaltaren skall snarast upprätta skötselplan. I avvaktan härpå gäller följande: a) Parkeringsplats anläggs enligt markering på reservatskartan; b) i samråd med markägaren röjs och märks ut strövstig c) igenväxning av öppen mark förhindras med hjälp av röjningar etc. d) lövskogskaraktären förstärks och barrträd röjs bort inom reservatet.

4. Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med av statens naturvårdsverk utfärdade anvisningar.

5. Samråd skall vid förvaltningen fortlöpande äga rum med länsstyrelsen och markägaren, Länsstyrelsen kan, med stöd av 12 § naturvårdslagen, i särskilda fall medge undantag från reservatsbestämmelserna.

Det har nu gått 45 år sedan beslutet fattades.

• Ingen skötselplan har upprättats!

• Ingen parkeringsplats har anlagds!

• Ingen strövstig har märkts ut!

• Lövskogskaraktären har inte förstärkts!

• Utmärkning av reservatet har inte skett!

Länsstyrelsen har däremot tillåtit markägaren att kalavverka 5,8 ha vacker blandskog med inslag av al, asp, björk, ek, hassel, rönn, sälg och grova furor! Gran har planterats i stället för att röjas bort!

Alefjälls Naturskyddsförening har under 10 års tid vädjat till Västkuststiftelsen och Länsstyrelsen att genomföra det som åvilar dem.

ANF har haft flera fysiska möten med både Västkuststiftelsen och Länsstyrelsen. Antalet mejl, där vi försökt vägleda och hjälpa myndigheterna att lösa uppgiften, är oräkneliga. Det skall betonas att vi haft en mycket bra dialog med Västkuststiftelsen och Länsstyrelsen som har stor förståelse för att vi driver frågan.

Vi har även informerat att vi kommer att anmäla dem eftersom de inte fullgör sitt uppdrag.

Det är med sorg som ANF tvingas använda denna exceptionella åtgärd.

2012 bildades Alefjälls Naturskyddsförening.

Vår målsättning är:

”Alefjälls Naturskyddsförening skall verka för att ta tillvara natur- och livsmiljöintressen av skilda slag på Alefjäll. Föreningen skall aktivt arbeta för att förhindra etableringar som negativt påverkar livsmiljöer för människor och djur samt landskapets särart och vårt svenska kulturarv.”

Det vore ett svek mot våra medlemmar om vi inte agerar i denna fråga.

Vi hoppas på stöd i lagen, orädda politiker, granskande media och sympatiserande medmänniskor. Vårt syfte är inte att sätta dit någon enskild tjänsteman. Vi hoppas kunna tvinga myndigheterna att utföra sitt arbete.

Naturreservatet Anfastebo finns på kartan men existerar inte i verkligheten!

Detta måste betraktas som ett fullständigt misslyckande när det gäller myndighetsansvar.

Bruno Nordenborg

Ordförande Alefjälls Naturskyddsförening

avskiljare_tjader.png
avskiljare_tjader.png

Alekuriren 2022-11-22

 

Bruno Nordenborg, ordförande i Alefjälls Naturskyddsförening, har JO-anmält Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen för hanteringen av naturreservatet Anfastebo.

Förening JO-anmäler myndighet: ”Det måste hända något”

KILANDA. 45 år har gått sedan naturreservatet Anfastebo bildades i skogsområdet Alefjäll – men trots det finns varken någon parkeringsplats eller några skyltar. Nu har Alefjälls Naturskyddsförening JO-anmält Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen. – Det måste hända något efter så många år, säger föreningens ordförande Bruno Nordenborg.

År 1977 bildades naturreservatet Anfastebo i Kilanda socken, men få besöker det 107 hektar skyddade området eftersom där varken finns några skyltar, gränsmarkeringar eller någon parkeringsplats. Fem år har gått sedan lokaltidningen senast skrev om ämnet och Bruno Nordenborg riktade då skarp kritik mot Västkuststiftelsen samt Länsstyrelsen.

– Förvaltarna är löftesbrytare och möjligen lagbrytare eftersom de har förhalat beslutet redan från början. Alefjälls Naturskyddsförening vill inte stämma tjänstemännen, vi vill att de ska göra sitt jobb så att allmänheten får tillträde till ett välskött naturreservat, sa han då.

Än i dag, 45 år efter att beslutet klubbades, har fortfarande inget hänt i det skyddade området.

– Västkuststiftelsen och Länsstyrelsen har inte genomfört något av det som beslöts när reservatet bildades. Skötselplanen har inte upprättats och det finns varken någon anlagd parkeringsplats eller några uppsatta skyltar, säger Bruno Nordenborg och fortsätter:

– Däremot har Länsstyrelsen godkänt kalavverkning i naturreservatet, vilket är värre än vanvård eftersom det motverkar intentionerna för reservatet.

Alefjälls Naturskyddsförening har nu valt att anmäla Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen till Justitieombudsmannen.

Hur kommer det sig att ni gör det nu, 45 år efter att beslutet fattades?

– Någon borde ha reagerat för länge sedan i samband med att reservatet bildades, men då fanns inte vår förening. Det måste hända något radikalt efter så många år. Risken är stor att området försämras ytterligare om ingen tar tag i det här.

Vad kan den här anmälan betyda?

– Att Västkuststiftelsen och Länsstyrelsen får ögonen på sig. De kan anlägga parkeringsplatsen och märka ut reservatet. Om utmarkeringen tas ner, vilket har hänt vid ett tidigare tillfälle, är det en polisanmälan som gäller.

Varför är det här så viktigt för er?

– Den första anledningen är principen, att ett beslut som har tagits med ett lagligt underlag inte har fullföljts. Den andra är att Anfastebo är ett vackert område som måste bevaras för allmänheten och inte fördärvas av ekonomiska intressen.

 

TEXT & BILD KRISTOFFER STILLER

Jörel Holmberg, Länsstyrelsen. Bild: Länsstyrelsen i Västra Götaland

”Anfastebo är ett sorgebarn för oss”

Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen bemöter nu kritiken som riktas från Alefjälls Naturskyddsförening.

– Anfastebo är ett sorgebarn för oss, säger Linus Kron, vd på Västkuststiftelsen.

45 år har gått sedan beslutet klubbades om att Anfastebo skulle bli ett naturreservat, men än har inget hänt.

– Det är väldigt tråkigt. När beslutet fattades fanns andra ambitioner för ett betydligt större område, där Anfastebo var en liten pusselbit. Sen gick man aldrig vidare med det, vilket var olyckligt, svarar Jörel Holmberg på Länsstyrelsen.

Linus Kron:

– I Ale kommun finns totalt 17 naturreservat och Anfastebo är ett sorgebarn för oss. Vi hade helst sett att det här var löst tidigare. Vår ambition är att tillgängliggöra naturen som finns i Ale.

Att det inte har hänt något under 45 år har nu lett till att Alefjälls Naturskyddsförening lämnat in en JO-anmälan.

– Det är också tråkigt. Vi hade gärna anlagt en liten parkeringsplats och satt upp en skylt i Anfastebo, men markägaren är inte positiv. Vi har inte rätt till vägen vilket gör det svårt att arbeta i området, säger

Jörel Holmberg och tillägger:

– Sedan jag blev inkopplad har vi genomfört utredningar av området och då har det framgått att det finns naturvärden, men att de är lägre än i andra närliggande naturreservat. Det innebär att Anfastebo inte har prioriterats i samma grad som andra reservat i närområdet.

Västkuststiftelsen har också tidigare sagt att det inte är höga naturvärden i Anfastebo, håller du med om det?

– Med tanke på att det är ett reservat har det någon gång bildats ur friluftssynpunkt eller naturvärdessynpunkt. I länet finns runt 550 reservat och vi förvaltar cirka 290 av dem, men vi har inte lyckats med Anfastebo, svarar Linus Kron.

KRISTOFFER STILLER

Protokoll, Alefjälls Naturskyddsförenings årsmöte 2022–03–31

 

1. Mötets öppnades.

2. Till ordförande för årsmötet valdes Bruno Nordenborg.

3. Till sekreterare för årsmötet valdes Ing-Marie Nordenborg.

4. Årsmötet antogs ha blivit stadgeenligt utlyst.

5. Dagordning antogs utan ändringar.

6. Till protokolljusterare som tillsammans med ordföranden justerar dagens protokoll valdes Ingrid Johansson och Stig Johansson.

7. På årsmötet deltog 7 medlemmar.

8. Bruno föredrog verksamhetsberättelse för det gångna året.

9. Roy föredrog resultat- och balansräkning för det gångna året.

10. Ing-Marie läste upp revisorernas berättelse.

11. Mötet beviljade ansvarsfrihet för ANF styrelse för det gångna året.

12. Till styrelseledamöter för två år valdes

Olof Stigh (Gräskärr) 2 år (2022 + 2023) och Kerstin Eksell (Kollanda) 2 år (2022 + 2023)

13. Till suppleant för två år valdes Olle Bergström (Burhult) 2 år (2022 + 2023)

14. Till ordförande på ett år valdes Bruno Nordenborg.1 år (2022)

15. Till kassör på ett år valdes Roy Jansson.1år (2022)

16. Till val av revisor för två år valdes Dan-Åke Larsson (Kilanda) 2 år (2022 + 2023)

17. Till val av föreningens firmatecknare valdes Bruno Nordenborg (ordförande) och Roy Jansson (kassör) som äger rätt att var för sig teckna föreningens firma.1 år (2022)

18. Till val av valberedning för ett år valdes Solgerd Dahl (sammankallande), Ingrid Johansson och Tomas Dirsen). 1 år (2022)

19. Medlemsavgift beslutades vara oförändrat 50 kr/medlem år 2023. (Medlemsavgiften för 2022 beslutades till 50 kr/medlem på förra årsmötet. Skälet till framförhållningen beror på att vi av ekonomiska skäl vill skicka inbetalningskort samtidigt som kallelsen till årsmötet.)

20. Inga motioner har inkommit.

21. Styrelsens information och förslag:

• Bruno informerade om läget angående 400 kV-ledningen vid Igelkärr som vi efter upprepade protester ser som utsiktslöst att kunna påverka.

• Bruno informerade om läget angående naturreservatet Anfastebo. Efter genomgång beslutades enhälligt att vi skall JO-anmäla både Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen eftersom de inte uppfyllt sina åtagande enligt reservatsbeslutet som fattades 1977!

Bruno fick i uppdrag att sammanfatta en historik som kan utgöra underlaget för en anmälan.

Olof skall undersöka vilken juridisk hjälp vi kan få.

• Bruno informerade att arbetet med den planerade fiskvägen vid Hältorpsdämmet flyter på, men det går inte fort.

• Mötet beslutade om ändringar i stadgarna:

 

 • Att kunna genomföra årsmöten både fysiskt och digitalt.

Styrelsen kommer att utarbeta förslag som kan användas för att på ett lämpligt sätt kunna tillvarata medlemmarnas synpunkter vid våra årsmöten.

                   

-    Att kallelse till årsmöten skall skickas senast 2 veckor före mötesdag.

 

22. Övriga frågor:

• Bruno informerade att arbetet med nya hemsidan pågår. Ovisst när uppdateringen är klar.

23. Mötets avslutades med fika och hembakt.

 

 

 

Protokollet justerat: 2022-04-20

 

 

Ingrid Johansson                                               Stig Johansson

 

 

 

Bruno Nordenborg

Resultaträkning för år 2020

las_mer_orre-2.png

Ballansräkning för år 2020

las_mer_orre-2.png

Revisionsberättelse för år 2020

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png
Tjaderbild-02.png
aktuellt-anf-2016.png

NEJ till avverkning av tjäderskogen vid Hultasjön.

Länsstyrelsen i Västra Götaland stoppar en begäran om avverkning av skog söder om Hultasjön vid Kilanda.

las_mer_orre-2.png

Brev till Alefjälls Naturskyddsförenings medlemmar

Hej gamla och nytillkomna medlemmar!

las_medlemsbrevet.png

Köpare söks till vindkraftsprojekt, Gothia Vind gick i konkurs.

Marknaden vek och Mölndalsbaserade vindkraftsutvecklaren Gothia Vind gick i konkurs. Nu jobbar en advokat för att hitta en köpare till bolagets tre västsvenska satsningar. Publicerad i GP 18 januari 2016.

las_mer_orre-2.png

Gothia Vind undersöker sedan våren 2009 möjligheterna att etablera en vindkraftspark i området öster om St Lövsjön i Lerums kommun. Gothia Vind planerar för 7 vindkraftverk i området med en effekt på ca 3 MW per verk. Totalhöjden för verken beräknas till maximalt 185 m. Nu har Gothia Vind gått i konkurs men söker en köpare för projektet.

Kompletteringsyttrande ang. Gothia Vind, numera Gothia Vind 16 AB:s tillståndsansökan Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) har tagit del av Gothia Vinds bemötande av synpunkter från Länsstyrelsen samt Ale och Lerums kommuns yttrande. ANF har även varit i kontakt med Lerums Naturskyddsförening, Västergötlands Ornitologiska Förening samt naturintresserade och boende i Lövsjöområdet.

ANF har förstått att Lerums kommun vill ligga i framkant när det gäller miljöfrågor, men vi befarar att kommunen i sin iver att bidra med förnybara energislag inte satt sig in de negativa miljökonsekvenser som en industrialisering av Lövsjöområdet innebär.

 

ANF tror även att Länsstyrelsen genom sin välvilja till förnybar teknik underskattar de skador som Lövsjöområdet skulle lida vid en vindkraftsetablering.

Nu har ytterligare en osäkerhetsfaktor tillkommit. Gothia Vind AB har gått i konkurs. Eftersom ingen vet vilket (riskkapital) bolag, svenskt eller utländskt som kommer ta över verksamheten så vore det kanske klokt att bordlägga tillståndsansökan tills ägarfrågan är klar.

Miljöprövningsdelegationens beslut ”ska främja miljöbalkens mål att tillförsäkra människorna en långsiktigt hållbar utveckling och skydd mot skador och olägenheter. Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska bevaras liksom den biologiska mångfalden. En god hushållning med mark och vatten liksom med material och råvaror ska eftersträvas.”

Eftersom inget väsentligt avseende sakfrågan har förändrats mer än ett strategiskt ombildande av ett Aktiebolag, så vill vi hänvisa till våra tidigare yttranden rörande ärendet.

 

ANF kräver att Miljöprövningsdelegationen inte nonchalerar våra synpunkter vid denna prövning, utan med lyhördhet besinnar och besvarar våra tidigare ställda frågor.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

ANF och närboende till fastigheten Kilanda-Kullen 1:1 i Kollanda har fått information från Ale Kommun om planerad utfyllnad med lermassor på skogsfastigheten Kilanda-Kullen 1:1. Ägare till nämnda fastighet är samma personer som äger Kilanda grus och Betong (förutvarande Kilanda cementgjuteri) där den stora utfyllnaden med lera och schaktmassor pågått på Kollanda Mosse sedan 5 år tillbaka.

las_mer_orre-2.png

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÖTET 2014-09-29 DÅ VINDBRUKSOMRÅDE C, D, & E STRÖKS I ALE KOMMUNS VINDBRUKSPLAN

Lyssna på ANFs inlägg under Allmänhetens frågestund (ljudfil)

lyssna (1).png

Lyssna på Antagande av förslag till upphävande av delar av Vindbruksplanen (Ljudfil)

lyssna (1).png

Kommunfullmäktigemötet 2014-09-29 då vindbruksområde C, D, & E ströks i Ale kommuns Vindbruksplan.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

Planerad avverkning som hotar tjäders livsmiljö syd Hultasjön i Kilanda sn, Ale kommun.

las_mer_orre-2.png

Rödlistade arter stoppar avverkning i Dalarna.

las_mer_orre-2.png

Svenska Kraftnäts framfart i Västsverige.

las_mer_orre-2.png
avskiljare_tjader.png

Vill du att Lerums unika vildmarksområden runt stora och lilla Lövsjön skall industrialiseras?

image-2.png

Gothia Vinds önskemål om placering av vindkraftverk samt bullerutbredning!

image-3.png

I nordvästra delen av Lerums kommun ligger Alefjäll, ett unikt vildmarksområde.

Länsstyrelsen framhåller i sin kartläggning av ”Tysta områden i Västra Götalands län” hur värdefulla dessa tysta, tätortsnära områden är för rekreation och naturupplevelser samt att det är en bristvara.

I detta vildmarksområde önskar Gothia Vind resa 7 st. 185 m höga vindkraftverk som förutom sin visuella dominans i landskapet kommer att skapa en bullermatta över ett 1 200 ha stort område.

Varje vindkraftverk avger ett källjud på 104 dB(A). Det är lika högt ljud som en bergborr eller motorsåg genererar. En industrianläggning med ett sådant buller är inte förenligt med ett klokt miljötänkande, om placeringen sker i ett tyst område där människor vill ha naturupplevelser. Våra möjligheter till goda naturupplevelser vid jakt, fiske, promenader, svamp- och bärplockning är hotade.

Gothia Vind vill tjäna pengar. Lerums kommun vill vara en miljöledande kommun. Vi vill sprida kunskap om vilken miljö som går förlorad om Gothia Vind tillåts exploatera våra fritids- och strövområden.

Du kan också påverka utvecklingen och politikerna genom att stödja vår kamp för att bevara kommunens natur- och miljöresurser. Hjälp oss att rädda det fantastiska Lövsjöområdet.

Vi har bildat en arbetsgrupp med lokal förankring i Lerums kommun. Vi kommer att samla namn för att förhindra att en stor industrianläggning skall etableras i vårt tysta rekreationsområde.

 

Det är bra om du lämnar synpunkter på ”Samråd Fyrskog” till Gothia Vind före den 31 januari 2014.

lank_hemsida.png

Senast den 31 januari 2014 skall vi överlämna våra namnlistor till politikerna. Vill du hjälpa till eller har frågor så kontakta gärna:

 • Facebook

Vill du inte att Lerums unika vildmarksområden runt stora och lilla Lövsjön skall industrialiseras så skriver du under petitionen.

skriv-under-lovsjon.png

Vänliga hälsningar

Lerumsgruppen & Alefjälls Naturskyddsförening ​

Lerumsgruppen har skrivit en insädare i Lerumstidningen.

Vänliga hälsningar

Lerumsgruppen & Alefjälls Naturskyddsförening ​

Lerumsgruppen har skrivit en insädare i Lerumstidningen.

las_mer_lerumstidningen.png
avskiljare_tjader.png
ANF-logga-vit.png

ALEFJÄLLS NATURSKYDDSFÖRENING
Vill du bli medlem så är du välkommen till vår förening

swish-anf.png
avskiljare_tjader.png
gilla-oss-pa-facebook20copy-2.png
anf_pil_upp2.png
bottom of page